ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Thoracal spinal extradural arachnoid cyst
Olcay Eser, Serhat Yıldızhan

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji AD 03200 Afyonkarahisar Email: drolcayeser@hotmail.com

ABSTRACT

Arachnoid cyst are fluid-filled that are located between the arachnoid and piamater or duplicationof arachnoid membrane. Extradural arachnoid cysts in the spine are rare and primary are congenital or acquired. These are occurring idiopathic, posttraumatic and post arachnoiditis. A 32 year-old male patient is became a clinic with urinary retention and gait disorders. Thoracic Magnetic Reso­nance Imaging showed a spinal extradurally cystic mass isointense with that cerebro-spinal fluid at T7-8 level. Pa­tient underwent an operation. The diagnosis of arachnoid cyst was made based on histopathology exam. The case was reported due to very rare occurrence of this entity.

Key words: Thoracal, extradural, arachnoid cysts

Torakal spinal ekstradural araknoid kist

ÖZET

Araknoid kistler, araknoid ile piamater arasında, araknoid membranın duplikasyonu ile oluşan kistlerdir. Spinal ka­nalın ekstradural araknoid kistleri; konjenital veya edinsel olarak görülen oldukça nadir patolojilerdir. Bu kistler idiyo­patik, posttravmatik ve araknoidit sonrası gelişebilirler. 32 yaşında erkek hasta bir ay önce başlayan idrar retansiyo­nu ve yürüme bozukluğu nedeniyle polikliniğe müracaat etti. Çekilen Torakal Magnetik Rezonans Görüntülemede Torakal 7-8 hizasında ekstradural yerleşimli, beyin omuri­lik sıvısı ile uyumlu görüntü veren kistik oluşum görüldü. Hasta opere edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda araknoid kist tanısı konuldu. Olgu çok nadir bir patoloji olduğu için sunuldu.

Anahtar kelimeler: Torakal, ekstradural araknoid kist, id­rar retansiyonu

Dicle Med J  2011;38 (4):495-497

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0074

Cilt 38, Sayı 4 (2011)