ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Cesarean scar pregnancy: A case report
Mehmet Sıddık Evsen, Sezin Vural, Mehmet Obut, Talip Karaçor, Mehmet Zeki Taner

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Diyarbakır, Türkiye Email: mevs26@yahoo.com

ABSTRACT

Pregnancy implantation to the cesarean scar could be the life threatening, although it is a rare event, its ratio increased along with the increasing rate of cesarean de­livery. Early diagnosis and treatment may be lifesaving with preserving fertility in these patients. In transvaginal ultrasonography; presence of an empty uterine and cervi­cal cavity, lack of continuity of myometrial setting at the anterior isthmic region and pregnancy implantation to this region should suggest the diagnosis. In this article, we aimed to present a patient with scar ectopic pregnancy with the review of the literature.

Key words: Ectopic pregnancy, scar pregnancy, cesar­ean section

Sezeryan skar gebeliği: olgu sunumu

ÖZET

Sezaryen skarına implante olan gebelik, hayati tehlike içerebilen ve artan sezeryan oranı ile sıklığı artan, nadir bir klinik durumdur. Erken tanı ve tedavi bu hastalarda fer­tilitenin korunması ile beraber hayat kurtarıcı olabilmek­tedir. Transvajinal ultrasonografide uterin kavitenin boş olması ve servikal kavite varlığı ile anterior istmik bölgede myometrial devamlılığın olmaması ve gebelik ürünün bu bölgeye yerleştiğinin görülmesi tanıyı akla getirmelidir. Bu yazıda skar ektopik gebeliği saptanan hastayı literatür eş­liğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Ektopik gebelik, skar gebeliği, sezer­yan.

Dicle Med J  2011;38 (4):492-494

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0073

Cilt 38, Sayı 4 (2011)