ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of patch test results in patients with contact dermatitis
Yavuz Yeşilova, Derya Uçmak, Bilal Sula

Department of Dermatology, Silvan State Hospital, Diyarbakır, Turkey Email: yavuzyesilova@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Patch test is the most reliable method to di­agnose allergic contact dermatitis and to find out the re­sponsible contact allergen. The aim of this retrospective study was to evaluate the patch test results of patients with contact dermatitis in our region.

Materials and methods: One Hundred fifty patients (84 female and 66 male) with contact dermatitis were patch tested with European standard test series. The testing has been standardized by the international Contact Der­matitis Research Group (ICDRG).

Results: A majority of the lesions (36%) were localized on the hands. In 31 female (58,4%) and 21 male (4,6%) patients (a total of 72 patients) there were positive aller­gic reactions to at least one chemical. Nickel sulphate (13,3%), potassium dichromate (11,3%) and cobalt chlo­ride (8,6%) were the most often allergens reacted.

Conclusion: Nickel sensitivity is more common. Com­paring with healthy controls contact sensitization may be more prevalent in patients with contact dermatitis.

Key words: Contact dermatitis, patch test, nickel sul­phate

Temas dermatitli hastalarda yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Yama testi, allerjik kontakt dermatit tanısını doğ­rulayan ve kontakt allerjinin sebebini bulmamızı sağlayan en önemli tanısal yöntemdir Retrospektif olarak yapılan çalışmamızda, bölgemizde kontakt dermatitli hastaların yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Kontakt dermatit tanısı alan hastaların 84’ü (%56) kadın, 66’sı (%44) erkek, toplam 150 hasta­ya Avrupa standart test serisi ile yama testi yapıldı. Test, Uluslararası Kontakt Dermatitis Araştırma Grubu tarafın­dan standardize edilmiştir.

Bulgular: Lezyonların en sık ellerde (%36) yerleştiği gö­rüldü. 31’’i kadın (%58,4), 21’i erkek (%41,6) olmak üzere toplam 72 hastada (%48) bir veya birden fazla maddeye karşı pozitif allerjik reaksiyon elde edildi. En sık reaksiyon saptanan allerjenler ise nikel sülfat (%13,3), potasyum dikromat (%11,3) ve kobalt klorid (%8,6) idi.

Sonuç: Kontak dermatite nikel hassasiyetinin daha fazla olduğu bulundu. Sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında kontakt dermatiti hastalarda deri yama testini daha sık görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Kontakt dermatit, yama testi, nikel sülfat

Dicle Med J  2011;38 (4):470-476

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0068

Cilt 38, Sayı 4 (2011)