ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - In-vitro susceptibility of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains to antibiotics
İsmail Güler, Hüseyin Kılıç, M. Altay Atalay, Duygu Perçin, Barış Derya Erçal

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, 38039, Kayseri, Türkiye Email: altayatalay@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Methicillin resistance of S.aureus strains sourced from hospitals and community-acquired has been increasing. The aim of this cross-sectional study is to determine the resistance rates to alternative antibiotics of meticilline resistant S.aureus (MRSA) strains, where the multiple resistances are encountered the most.

Materials and methods: A total of 100 MRSA strains iso­lated consequently from the clinical samples of hospital­ized patients in Erciyes University Medical Faculty Hos­pitals between September 2008 and October 2009 were included in the study. According to “Clinical and Labora­tory Standards Institude (CLSI)” criteria, antimicrobial susceptibility testing was performed by Kirby-Bauer disk diffusion method.

Results: The rates of resistance to antibiotics of the MRSA strains included within the study were 77% to erythromy­cin, 1% to trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP-SXT), 90% to rifampin, 63% clindamycin, 84% to gentamicin and 0% to teicoplanin and vancomycin.

Conclusion: All MRSA strains were susceptible to van­comycine and teicoplanin. On the other hand, TMP-SXT seems to be alternative agent for treatment of MRSA in­fections.

Key words: Antibiotic resistance, Staphylococcus au­reus, methicillin-resistance

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları

ÖZET

Amaç: Hastane ve toplum kaynaklı S.aureus suşların­da görülen metisilin direnci ülkemizde giderek artmakta­dır. Bu kesitsel çalışmada, çoklu direnç probleminin en çok yaşandığı metisilin rezistan Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarının alternatif antibiyotiklere direnç oranları saptanarak direnç sorununun belirlenmesi.

Gereç ve yöntem: Eylül 2008 ile Ekim 2009 tarihleri ara­sında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde yatmakta olan hastaların klinik örneklerinden ardışık ola­rak izole edilen toplam 100 MRSA suşu çalışmaya alındı. Antimikrobiyal duyarlılıkları “Clinical and Laboratory Stan­dards Institute (CLSI)” önerileri doğrultusunda Kirby-Bau­er disk difüzyon yöntemi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan MRSA suşlarının antibiyotiklere direnç oranları sırasıyla; eritromisin %77, trimetoprim/sülfametoksazol (TMP-SXT) %1, rifampisin %90, klindamisin %63, gentamisin %84, teikoplanin ve vankomisin için ise %0 olarak belirlendi.

Sonuç: Tüm MRSA suşları vankomisin ve teikoplanine duyarlı bulunmuştur. Diğer taraftan, TMP-SXT MRSA te­davisinde alternatif ajan olarak görünmektedir.

Anahtar kelimeler: antibiyotik direnci, Staphylococcus aureus, metisilin direnci

Dicle Med J  2011;38 (4):469-470

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0067

Cilt 38, Sayı 4 (2011)