ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effects of electromagnetic field exposure at short and long term of 900 mhz frequency emitted from mobile phones on rat bone tissue
Ahmet Aslan, Nevres Hürriyet Aydoğan, Tolga Atay, Selçuk Çömlekçi

Kastamonu State Hospital, Department of Orthopedics, Kastamonu, Turkey Email: draaslan@mynet.com

ABSTRACT

Objectives: There are increasing number of evidence that exposure to the radiofrequency fields from mobile phones could affect human health. An electromagnetic field (EMF) has some biological effects on the behavior of the cell population of bone. The aim of this study was to investigate the effects of 900 MHz EMF emitted by mobile phones on the bone mineral density (BMD) of rat bone tissue.

Materials and methods: This study was done in Süley­man Demirel University, Turkey in 2006 . A total of 30 male rats were divided in three groups. EMF with 1±04 mW/cm2 power and 900 MHz frequency: Group I (n=10) was exposed to short term (ST) 900 MHz EMF for 30 min/day, fıve day per week during 4 weeks, group II (n=10) was exposed to long term (LT) 900 MHz EMF for 30 min/day fıve day per week during 8 weeks and group III (n=10) was non-irradiated as control group and was held in the same environmental conditions for the same time except EMF application. At the end of the experiment, BMD of all rats was measured by scanning with Dual Energy X-ray Absorptiometry.

Results: Both lumbar spine and femur diaphysis BMD values were found to be lower in the exposed to ST or LT 900 MHz groups compared with the control group. How­ever, the differences did not reach to a significant level (P>0.05).

Conclusions: It can be said that exposure to ST or LT 900 MHz EMF acquired from cellular phones and/or simi­lar sources with an average power intensity of 1.04 mW/cm2 and a SAR value of 0.008 W/kg has not significant effects on rats bone tissue BMD

Key words: Mobile phone, bone mineral density, electro­magnetic fields, 900 MHz

Cep telefonlarından yayılan 900 mhz frekans elektromanyetik alana kısa ve uzun dönem maruziyetin sıçanların kemik dokusu üzerine etkisi

ÖZET

Amaç: Cep telefonlarından yayılan radyofrekans dalgala­rın insan sağlığına etkisiyle ilgili artan sayıda kanıt vardır. Elektromanyetik alanın (EMA) kemik hücreleri üzerine bazı biyolojik etkileri olduğu bildirilmiştir. Çalışmamız­da, cep telefonlarından yayılan 900 MHz frekansındaki EMA’nın rat kemik dokusundaki kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerine etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışma Süleyman Demirel Üniver­sitesinde 2006 yılında yapıldı. Otuz erkek sıçan üç gruba ayrıldı. 1.gruptaki ratlar; kısa dönem, dört hafta boyunca haftada beş gün ve günde 30 dakika 1 ± 04 mW/cm2 gü­cünde ve 900 MHz frekansında EMA’a maruz bırakıldı. 2.gruptaki ratlar ise; aynı güçte uzun dönem, sekiz hafta boyunca haftada beş gün ve günde 30 dakika 900 MHz frekansında EMA’a maruz bırakıldı. 3.gruptaki ratlar EMA uygulanan ratlarla aynı gün, süre ve çevresel şartlarda tutuldu ancak EMA uygulanmadı ve kontrol grubu olarak kabul edildi. Çalışma sonunda tüm sıçanların KMY değer­leri “Dual Energy X-ray Absorptiometry” cihazı ile tarana­rak ölçüldü.

Bulgular: Kısa ya da uzun dönem EMA maruziyetine bırakılan her iki grupta; kontrol grubuna göre lomber ve femur KMY değerlerinde minimal azalma vardı. Ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmadı (p>0.05).

Sonuç: Cep telefonu ve benzer kaynaklardan yayılan 1.04 mW/cm2 gücünde ve of 0.008 W/kg SAR değerinde EMA’a kısa ya da uzun dönem maruziyetin, sıçanların ke­mik dokusu KMY üzerine anlamlı etkisi olmadı.

Anahtar kelimeler: Cep telefonu, kemik mineral yoğunlu­ğu, elektromanyetik alan, 900 MHz

Dicle Med J  2011;38 (4):452-457

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0065

Cilt 38, Sayı 4 (2011)