ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Single step therapy for abscess foci localized at different parts of the body using trocar type catheter: Results of two year-experience
Orhan Özbek, Alaaddin Nayman, Murat Çakır, Ahmet Küçükapan, Ahmet Tekin, Osman Koç

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji A. D. Konya, Türkiye Email: orhan.ozbek@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to emphasize the feasibility and cost effectiveness of trocar type catheter in percutaneous abscess drainage under imaging guidance and to determine the clinical efficacy of the method.

Materials and methods: From June 2008 to December 2010, 48 patients who were referred to interventional ra­diology unit, in order to undergo percutaneous abscess drainage. All was data including age, the organ or the part of the body where the abscess was localized and size of abscess were recorded. Forty-two (87%) patients un­derwent drainage with ultrasonographic guidance, while 6 (13%) underwent with computed tomography guidance. One pediatric patient underwent systemic sedation anes­thesia (with remiphentanyl and midazolam) and the rest of the patient with local anesthesia (with prilocain hydro­chlorid). Catheterization procedure with which abscess drainage was done accepted as technically successful.

Results: Imaging guided percutaneous abscess drainage procedures were performed with trocar type catheter to localized abscesses in different organs or systems in 48 patients (25 men, 23 women, mean age 52 years, range 2-82 years). Technical success was 100% in all cases. No patient had a complication during the procedure. Time to extraction of percutaneous catheter after drainage pro­cedure was 5-28 days (mean 11.2 days). There was no recurrence except for a case, in which an abscess at the splenectomy site was successfully drained.

Conclusion: Percutaneous drainage with imaging guid­ance using the trocar type catheter should be preferred because of its feasibility, cost-effectiveness, and reduced rate of complications in treating abscesses, which local­ized at different organ systems.

Keywords: Ultrasonography, computed tomography, ab­scess, percutaneous, drainage

Vücutta farklı lokalizasyonlardaki apse odaklarının trokar tip kateterle tek basamakta tedavisi: İki yıllık deneyim sonuçları

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı görüntüleme eşliğinde per­kütan apse drenajı için trokar tip kateterin kullanımını pra­tikliğini ve ekonomik olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2008-Aralık 2010 tarihleri ara­sında farklı organ veya sistemlerde yerleşimli apsesi olan toplam 48 olgu, perkütan apse drenajı işlemi için girişim­sel radyoloji ünitesine yönlendirildi. Hastaların tümünde yaş, apsenin yerleştiği organ veya vücut bölümü ve apse boyutu kaydedildi. Kırkiki (%87) olguda ultrasomografi eşliğinde, 6 (%13) olguda bilgisayarlı tomografi eşliğinde işlem yapılmış olup bir pediatrik hastada işlem sedasyon anestezisi (remifentanil, midazolam) diğer tüm hastalarda lokal anestezi (prilokain hidroklorür) uygulandıktan sonra gerçekleştirildi. Apse drenajının sağlandığı kateterizas­yon işlemi, teknik olarak başarılı kabul edildi.

Bulgular: Kırk sekiz hastada (25 erkek, 23 kadın; yaş ortalaması 52 yıl, yaş aralığı 2-82 yıl) farklı organ veya sistemlerde yerleşimli apselere trokar tip kateterle görün­tüleme eşliğinde perkütan apse drenajı işlemi uygulandı. Teknik başarı tüm olgularda (%100) sağlandı. Hiçbir olgu­da işlem sırasında komplikasyon olmadı. Perkütan drenaj sonrası kateterlerin çıkartılma süresi 5-28 gün (ortalama 11.2 gün) idi. Splenektomi lojundaki apsesi başarılı bir şekilde drene edilen bir olgu dışında nüks apse saptan­madı.

Sonuç: Vücudun farklı lokalizasyonlarında yerleşimli apselerin tedavisinde kolay uygulanabilir, tedavi maliye­ti ucuz, komplikasyon riski az bir yöntem olan trokar tip kateterle görüntüleme eşliğinde perkütan apse drenajı öncelikli tercih olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, apse, perkütan, drenaj

Dicle Med J  2011;38 (4):445-451

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0064

Cilt 38, Sayı 4 (2011)