ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Levels of endocrine hormones and lipids in male patients with carpal tunnel syndrome
Hülya Uzkeser, Saliha Karatay, Meltem Alkan Melikoğlu

Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation, Erzurum Research and Training Hospital, Erzurum, Turkey Email: drhulyauzkeser@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: This study was performed to evaluate the re­lationship between endocrine hormones, lipid levels and clinical parameters in male patients with carpal tunnel syndrome (CTS).

Materials and methods: Fifteen male patients with CTS and 16 healthy controls were included in the study. Serum free T3, free T4, thyroid-stimulating hormone (TSH), free testosterone, dehydroepiandrosterone sulfate, triglycer­ide and total cholesterol levels were analyzed. Symptom severity and hand function were assessed using the Bos­ton Carpal Tunnel Questionnaire in clinical examination.

Results: Serum free T3, free T4, TSH, free testosterone, dehydroepiandrosterone sulfate, triglyceride and total cholesterol levels were similar between CTS patients and controls (p> 0.05). Also, there was no statistically signifi­cant correlation between laboratory parameters and clini­cal characteristics in patients with CTS (p> 0.05).

Conclusion: The serum free T3, free T4, TSH, free tes­tosterone, dehydroepiandrosterone sulfate, triglyceride and total cholesterol levels seem within normal range in male CTS patients. Further studies are needed to inves­tigate association endocrine factors, lipid levels such as triglyceride and total cholesterol with CTS in male and fe­male patients.

Key words: Carpal tunnel syndrome, thyroid hormone, testosterone, lipid levels

Karpal tünel sendromlu erkek hastalarda endokrin hormon ve lipid seviyeleri

ÖZET

Amaç: Bu çalışma karpal tünel sendromlu (KTS) erkek hastalarda endokrin hormon ve lipid düzeyleriyle klinik özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla düzen­lendi.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya 15 erkek KTS hastası ve 16 sağlıklı kontrol dahil edildi. Serum serbest T3, serbest T4, tiroid stimüle edici hormon (TSH), serbest testosteron, dehidroepiandrosteron sülfat, trigliserid ve total kolesterol düzeyleri analiz edildi. Klinik değerlendirmede semptom şiddeti ve el fonksiyonları Boston Karpal Tünel Anketi ile belirlendi.

Bulgular: Karpal tünel sendromu hastalarında serum serbest T3, serbest T4, TSH, serbest testosteron, dehid­roepiandrosteron sülfat, trigliserid ve total kolesterol de­ğerleri kontrollerle benzer düzeylerdeydi (p> 0.05). KTS hastalarında klinik özellikler ile laboratuar parametreleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon yok­tu (p> 0.05).

Sonuç: Karpal tünel sendromu olan erkek hastalarda serum serbest T3, serbest T4, TSH, serbest testosteron, dehidroepiandrosteron sülfat, trigliserid ve total kolesterol düzeyleri normal aralıkta görülmektedir. Kadın ve erkek hastalarda total kolesterol ve trigliserid gibi lipid düzeyleri ve endokrin faktörler ile KTS arasındaki ilişkiyi araştıracak yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Karpal tünel sendromu, tiroid hormo­nu, testosteron, lipid düzeyleri

Dicle Med J  2011;38 (4):427-431

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0061

Cilt 38, Sayı 4 (2011)