ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of patient-controlled analgesia and continuous infusion with intravenous tramadol in post-thoracotomy analgesia
Gönül Sağıroğlu, Burhan Meydan, İlker İskender, Mustafa Küpeli, Mine Demir, Aysun Mısırlıoğlu, Çağatay Tezel

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğ. ve Ar. Hast. Anestezi Kliniği, İstanbul, Türkiye Email: gonulsagiroglu45@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: We aimed to compare the consumption, and analgesic and adverse effects of tramadol that given via continuous intravenous infusion and intravenous patient-controlled analgesia.

Materials and methods: Forty patients who planned for elective thoracotomy were included in this study. Group I patients received 100 mg loading dose, 5 mg hour-1 basal infusion, 20 mg bolus dose, 5 minutes locked out time, 4 hours limit of 300 mg tramadol. Group II patients received 100 mg loading dose followed by continuous infusion of 12 mg hour-1. Visual Analogue Scale (VAS) scores and sedation scores were determined at postoperative 0, 4, 16, 24th hours. Systolic arterial pressure, diastolic arterial pressure, mean arterial pressure, respiratory rate, heart rate, peripheral O2 saturation scores were recorded at postoperative 0,1,2,4,8,16,24th hours. After 24 hours com­plications and amount of used tramadol were recorded.

Results: A significant decrease was observed in VAS scores starting from the fourth hour compared to all other times in both groups (p<0.001). When the begin­ning time and the other times in groups was compared, there was a statistically significant decreasing observed in sedation scores starting from the 4th hour to all other times (p<0.001). Total tramadol consumption in group I (374.2±132.5 mg) was found to be significantly higher compared with group II (292.4±80.1 mg) (p<0.05). Hy­potension was observed in four patients in group I and this difference was statistically significant (p<0.05).

Conclusion: We concluded that tramadol given both in­travenous methods was effective for analgesia after post­thoracotomy pain.

Key words: Thoracotomy, patient controlled analgesia, intravenous tramadol

Torakotomi sonrası analjezide, intravenöz tramadol ile hasta-kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, torakotomi sonrası analjezide, in­travenöz hasta kontrollü analjezi ve devamlı intravenöz infüzyonla uygulanan tramadolün analjezik etkinliği, tüke­timi ve yan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Elektif torakotomi uygulanacak 40 olgu çalışmaya alındı. Grup I’deki olgulara 100 mg yük­leme dozu, 5 mg saat-1 bazal infüzyon, 20 mg bolus dozu, 5 dk kilit süresi, 4 saat limitli 300 mg tramadol uy­gulandı. Grup II’deki olgulara 100 mg yükleme dozunu takiben 12 mg saat-1 devamlı infüzyon uygulandı. Pos­toperatif yoğun bakım ünitesinde 0,4,16,24. saatlerde Vi­süel Analog Skala (VAS) ve sedasyon skorları sorgulandı. 0,1,2,4,8,16,24. saatlerde sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, ortalama arter basıncı, kalp atım hızı, peri­ferik O2 satürasyonu, solunum sayısı kaydedildi. Yirmidört saat sonunda tüketilen tramadol miktarı ve komplikasyon­lar değerlendirildi.

Bulgular: Grup içinde başlangıca göre diğer saatler kar­şılaştırıldığında, 4. saatten başlayarak tüm zamanlarda VAS değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşme göz­lendi (p<0.001). Grup içinde başlangıca göre diğer saat­ler karşılaştırıldığında 4. saatten başlayarak tüm zaman­larda sedasyon skorlarında istatistiksel olarak anlamlı düşme gözlendi (p<0.001). Total tramadol tüketimi grup I’de (374.2±132.5 mg), grup II’ye göre (292.4±80.1 mg) anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Grup I’de dört has­tada hipotansiyon gözlendi ve farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: Torakotomi sonrası analjezide her iki yöntemle uygulanan tramadol ile etkin analjezi sağlanabileceği so­nucuna vardık.

Anahtar kelimeler: Torakotomi, hasta kontrollü analjezi, intravenöz tramadol

Dicle Med J  2011;38 (4):421-426

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0060

Cilt 38, Sayı 4 (2011)