ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Outcomes of the chondral lesions of knee treated by microfracture technique and effective factors on the results
Mehmet Bulut, H. Bayram Tosun, Sancar Serbest, Yılmaz Palancı, Erhan Yılmaz

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyarbakır Türkiye Email: bulmeh@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to evaluate the results of the microfracture technique in the treatment of chondral lesions.

Materials and methods: A retrospective study was per­formed in 26 patients who had treated by arthroscopic mi­crofracture technique for chondral lesions in the femoral condils between January 2003 and 2007september in our department. There were 11 females and 15 males with mean age of 37.2 years (range from 23 to 56 years). The average time between beginning of complaints and op­eration were 9.7 months (range from 3 to 35 months). The average of chondral lesions size were 1,6 cm2 (range from 0.7 to 2.4 mm2). The average follow-up period was 24.3 months (ranged from 10 to 44 months). Patients as­sessed according to subjective patient satisfaction and Lisholm scale at preoperative and postoperative time.

Results: The mean Lysholm score increased from a pre­operative 56.9 (range from 43 to 72) to a postoperative 77.9 (range from 62 to 100) (p<0.05). The rating was ex­cellent in 9 patients (34.6%), good in 7 (27%) and fair in 10 (38.4%) according to Lysholm scale. All patients were satisfied with their knee function. The results of MRI taken at postoperative sixth month were proportional with pa­tient’s satisfaction and Lysholm scores.

Conclusion: Patients with excellent or good results had short symptom period, small chondral lesion and young age. Applied early microfracture technique in treatment of chondral lesions was a low cost, effective and successful treatment modality.

Key words: Knee joint, condral lesion/ arthroscopy, early surgery, microfracture

Diz kıkırdak lezyonlarında mikrokırık tedavi yöntemi sonuçları ve sonuca etki eden faktörler

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı diz ekleminde kıkırdak lez­yonlarının tedavisinde mikrokırık yöntemi ile tedavi edilen olguların sonuçlarını ve sonuçlara etki eden faktörleri de­ğerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Femoral kondilde kıkırdak hasarı ne­deniyle mikrokırık yöntemi ile tedavi edilen 26 hasta ret­rospektif olarak incelendi. Hastaların 15 tanesi erkek, 11 tanesi bayan ve yaş ortalaması 37.2 yıl (dağılım 23-56 yıl) idi. Şikayetlerin başlangıcı ile ameliyat arasında ge­çen süre ortalama 9.7 ay (dağılım 3-35 ay) ve ortalama defekt alanı 1,6 cm2 (dağılım 0.7-2.4cm2) idi. Ortalama takip süresi 24.3 ay (dağılım 10-44 ay) idi. Hastalar ame­liyat öncesi ve sonrası subjektif hasta memnuniyeti ve Lysholm skalasına göre değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Paired sample t-test ve Pearson-Spearman korelas­yon testi kullanıldı.

Bulgular: Ameliyat öncesi Lysholm skoru ortalama 56.9 (43-72) iken ameliyat sonrası Lysholm skoru ortalama 77.9 (62-100) olarak bulundu. Lysholm skoruna göre, 9 (34.6%) olguda mükemmel, 7 (27%) olguda iyi, 10 (38.4%) olguda orta sonuç elde edildi. Hastaların tümü diz fonksiyonlarından memnundular. Ameliyat sonrası 6. ayda çekilen MRG sonuçları subjektif hasta memnuniyeti ve Lysholm skorları ile doğru orantılı idi.

Sonuç: İyi ve mükemmel sonuçlanan hastaların aktif, genç ve semptom sürelerinin daha kısa ve lezyon alanı­nın daha küçük olduğu gözlemlendi. Kıkırdak lezyonları­nın tedavisinde erken yapılan mikrokırık tedavi yöntemi­nin, günlük aktivitelere geri dönüşü hızlandıran, maliyeti düşük, etkili ve başarılı bir tedavi seçeneği olduğu sonu­cuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Diz eklemi, kıkırdak hasarı/ artrosko­pi, erken cerrahi, mikrokırık

Dicle Med J  2011;38 (4):405-411

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0058

Cilt 38, Sayı 4 (2011)