ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effect of the hematological and biochemical parameters on outcomes of the patients with infective endocarditis
Yahya İslamoğlu, Eyüp Büyükkaya, Zekeriya Kaya, Enbiya Aksakal, Kamuran Kalkan, Necdet Özaydoğdu, Sümen Sümbül, Serdar Soydinç

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 21280 Diyarbakır, Türkiye Email: dryahya78@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: This study was designed to examine hae­matological changes in infective endocarditis (IE) and the association between laboratory findings and mortality or complications including events in IE.

Materials and methods: Forty-four patients who were hospitalized with a diagnosis of IE at the Department of Cardiology, Dicle University, Ataturk University and Harran University, from June 2007 to June 2011, were retrospec­tively evaluated. The diagnosis of IE was made clinically and was confirmed with Duke’s criteria. The haematologi­cal and biochemical parameters were recorded.

Results: Age, white blood cell count, neutrophil count, neutrophil lymphocyte ratio, mean platelet volume and complication rate (p <0.004, p <0.05, p <0.03, p <0.05, p <0.01, p <0.004, respectively) were elevated in patients who died due to infective endocarditis compared with pa­tients who survived. However, platelet count were lower in patients died (p <0.05). Additionally, patients who devel­oped complications were no difference laboratory findings compared with patients without complications.

Conclusion: Age, MPV and presence of complications can be used as risk factors for mortality in IE. In addition, S.aureus is associated with complications.

Key words: Infective endocarditis, mortality, haemato­logical changes, S.aureus

İnfektif endokarditin klinik sonuçları üzerine hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin etkisi

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda İnfektif endokarditli (İE) hastalarda hematolojik parametrelerdeki değişiklikleri ve bu deği­şikliklerin komplikasyon ve mortalite oranları ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Dicle Üniversitesi, Atatürk Üniversi­tesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültelerinin kardiyoloji bölümlerinde İE tanısı ile Haziran 2007 den Haziran 2011 tarihleri arasında yatırılan 44 hasta retrospektif olarak de­ğerlendirildi. İE tanısında Duke kriterleri esas alındı. He­matolojik ve biyokimyasal parametreler kaydedildi.

Bulgular: Yaşayan hastalar ile karşılaştırıldığında, İE bağlı ölen hastalarda ortalama yaş, beyaz küre sayısı, nötrofil sayısı, ortalama trombosit hacmi ve komplikasyon oranı daha yüksek bulundu (sırasıyla, p <0.004, p <0.05, p <0.03, p <0.05, p <0.01, p <0.004). Ancak trombosit sa­yısı daha düşüktü (p <0.05). Bununla birlikte komplikas­yon gelişen hastalar ile komplikasyon gelişmeyen hastalar karşılaştırıldığında laboratuar bulguları açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: İnfektif endokarditde yaş, ortalama trombosit hacmi ve komplikasyon varlığı mortalite için risk faktörleri olarak kullanılabilir. Ayrıca kan kültüründe S.aureus üre­mesi yüksek komplikasyon oranları ile ilişkilidir.

Anahtar kelimeler: İnfektif endokardit, hematolojik deği­şiklikler, S.aureus, mortalite.

Dicle Med J  2011;38 (4):392-397

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0056

Cilt 38, Sayı 4 (2011)