ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Conventional method and ultrasound guided transbronchial needle aspiration techniques in the diagnosis of intrathoracic lymphadenopathies
Halide Kaya, Erdoğan Çetinkaya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır, Türkiye Email: kayahalide@mynet.com

ABSTRACT

Conventional transbronchial needle aspiration (TBNA) is one of the minimally invasive methods used for the diag­nosis of intrathoracic lymphadenopathies, which is an ef­fective, safe and cheap bronchoscopic technique. Endo­bronchial ultrasound (EBUS) guided TBNA is one of the most important advances in pneumology in recent years and has extended the diagnostic spectrum of broncho­scopic techniques. Today there are two different types of ultrasound probes for use with EBUS: radial and convex. The most important advantage of convex probe EBUS is that it allows real-time imaging while sample taken. To increase the diagnostic success, expansion of both con­ventional and ultrasound guided TBNA applications may reduce the need for invasive surgical procedures.

Key words: Intrathoracic lymphadenopathies, transbron­chial needle aspiration, endobronchial ultrasound

İntratorasik lenfadenopatilerin tanısında konvansiyonel yöntem ve ultrason rehberliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu teknikleri

ÖZET

İntratorasik lenfadenopatilerin tanısında kullanılan mi­nimal invaziv yöntemlerden konvansiyonel transbron­şiyal iğne aspirasyonu (TBİA) etkili, güvenli ve ucuz bir bronkoskopi tekniğidir. Son yıllarda pnömonolojideki en önemli gelişmelerden olan endobronşiyal ultrason (EBUS) rehberliğinde TBİA ise bronkoskopik tekniklerin tanı spektrumunu genişletmiştir. Günümüzde radial ve konveks problu olmak üzere iki farklı EBUS cihazı kulla­nılmaktadır. Konveks prob EBUS’un en önemli avantajı örnek alınırken eş zamanlı görüntüye olanak sağlaması­dır. Tanısal başarının arttırılması için gerek konvansiyonel gerekse ultrason rehberliğindeki TBİA uygulamalarının yaygınlaşması invaziv cerrahi prosedürlere olan gereksi­nimi azaltabilir.

Anahtar kelimeler: İntratorasik lenfadenopatiler, transb­ronşiyal iğne aspirasyonu, endobronşiyal ultrason

Dicle Med J  2011;38 (3):368-374

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0052

Cilt 38, Sayı 3 (2011)