ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Yellow Nail Syndrome (Case report)
Mustafa Haki Sucaklı, Ahmet Köse, Ekrem Güler, Muhammed Üdürgücü, Şeref Olgar, Emre Özdamar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği A.D, Kahramanmaraş, Türkiye Email: hakisucakli@gmail.com

ABSTRACT

Yellow nail syndrome, usually autosomal dominant transi­tion and occurs with yellow nails, lymph edema and pleu­ral effusion triad. In this article, a girl, 13 months, who was diagnosed as yellow nail syndrome and followed with pericardial effusion and lymph edema from her birth, has been presented. Yellow nail syndrome has been diag­nosed lately due to the occurrence of clinical symptoms which are often more obvious after the puberty. However, neonatal or infant period of pericardial effusion in patients with lymphedema and yellow nail syndrome should be kept in mind.

Key words: Yellow nail syndrome; lymph edema; peri­cardial effusion

Sarı tırnak sendromu (Bir olgu nedeniyle)

ÖZET

Sarı tırnak sendromu; sarı renkli tırnaklar, lenfödem ve plevral efüzyon triadından oluşan genellikle otozomal do­minant geçiş gösteren bir hastalıktır. Bu yazıda doğuştan itibaren lenfödem, perikardial effüzyon tanısıyla takip edi­len ve sarı tırnak sendromu tanısı konulan 13 aylık bir kız çocuğu sunulmuştur. Sarı tırnak sendromu klinik be­lirtilerinin sıklıkla puberte sonrasında daha belirgin olması nedeniyle geç tanı almaktadır. Bununla birlikte yenidoğan veya süt çocuğu döneminde lenfödemi ve perikardial ef­füzyonu olan hastalarda sarı tırnak sendromu akılda tu­tulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Sarı tırnak sendromu, lenfödem, pe­rikardial effüzyon

Dicle Med J  2011;38 (3):349-351

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0047

Cilt 38, Sayı 3 (2011)