ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Gastric schwannoma coexists with peptic ulcer perforation
Volkan İnce, Mustafa Ateş, Abuzer Dirican, Emine Şamdancı, Sertaç Usta

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Genel Cerrahi A.D, Malatya, Türkiye Email: volkanince@hotmail.com

ABSTRACT

Gastric schwannoma is a benign neoplasm that originates from sheet of nerve cell in stomach. Differential diagnosis of gastrointestinal stromal tumors, (GISTs) which have malign potential, than these tumors, which definite diag­nosis is determined by histopathological and immunohis­tochemical methods have clinical significance due to gas­tric schwannomas have excellent progress after surgical resection. We presented a case of gastric schwannoma coexists with peptic ulcer perforation with guide of litera­ture in this study.

Key words: Gastric schwannoma, peptic ulcer, perfora­tion

Peptik ülser perforasyonuna eşlik eden gastrik schwannoma

ÖZET

Gastrik schwannoma, sinir hücresi kılıfından kaynakla­nan, nadir görülen benign bir neoplazidir. Kesin tanısı histopatolojik ve immünohistokimyasal inceleme yöntem­ler ile konan gastrik schwannomalar cerrahi rezeksiyon sonrası mükemmel bir seyir gösterdiklerinden, bu tümör­lerin, malignite potansiyeli olan gastrointestinal stromal tümörlerden (GİST) ayırıcı tanısı klinik öneme sahiptir. Bu yazıda peptik ülser perforasyonuna eşlik eden gastrik schwannomalı bir olgu literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar kelimeler: Gastrik schwannoma, peptik ülser, perforasyon

Dicle Med J  2011;38 (3):339-341

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0044

Cilt 38, Sayı 3 (2011)