ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Post-Traumatic stress disorder in children who were sexually abused and in their parents
Şeref Şimşek, E. Çığıl Fettahoğlu, Esin Özatalay

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: simsekseref@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to investigate prevalence and severity of post-traumatic stress disor­der (PTSD) symptoms in sexually abused children and in their parents.

Materials and methods: Thirty-six sexually abused chil­dren and their parents formed the study group. Among children who presented to a first step health care office with various complaints 54 children without any sexual trauma history and with socio-demographical features similar to the study group have been included in the study with their parents as control group. PTSD symptoms of children and their parents were evaluated by post-trau­matic stress disorder scales administered by clinicians.

Results: Seventy-five percent of the children in the study group and 25 % of the children in the control group were diagnosed at least one psychiatric disorder. PTSD, de­pression, and anxiety disorder were the most frequent diagnoses in the study group. Frequency of PTSD diag­nosis in children and their fathers was 64% and in their mothers 75%. In the control group it was 2% and 8% re­spectively.

Conclusions: PTSD is prevalent in children victimized by sexual abuse and in their parents. In case of a sexual abuse, evaluating only the children does not seem to be sufficient; rather evaluating also their parents would be beneficial.

Key words: Post-traumatic stress disorder, sexual abuse, child, parent, psychopathology.

Cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerinde travma sonrası stres bozukluğu

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı cinsel istismara uğrayan ço­cuklarda ve ebeveynlerinde travma sonrası stres bozuk­luğu belirtilerinin yaygınlığını ve şiddetini araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Cinsel istismar mağduru 36 çocuk ve ebeveyni araştırmanın çalışma grubunu oluşturdu. Kon­trol grubunu ise il merkezindeki bir sağlık ocağına herhan­gi bir yakınma ile başvuran, cinsel travma öyküsü olma­yan, sosyodemografik özellikleri benzeşen 54 çocuk ve ebeveyni alındı. Çocuklardaki ve ebeveynlerindeki Trav­ma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtileri Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçekleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma grubundaki çocukların %75’i, kontrol grubundaki çocukların %25’i en az bir psikiyatrik tanı aldı. Çalışma grubunda TSSB, depresyon ve anksiyete bozukluğu en sık konulan tanılardı. TSSB tanısı çalışma grubundaki çocuklarda ve babalarında %64, annelerinde %75; kontrol grubundaki çocuklarda ve babalarında %2, annelerinde %8 oranında saptandı.

Sonuç: Cinsel istismar mağduru çocuklar ve ebeveynle­rinde TSSB yaygın görülmektedir. Cinsel istismarı sonrası sadece çocuğun değerlendirilmesi yeterli değildir, ebe­veynlerin de değerlendirilmeye alınması yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Travma sonrası stres bozukluğu, cin­sel istismar, çocuk, ebeveyn, psikopatoloji

Dicle Med J  2011;38 (3):318-324

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0040

Cilt 38, Sayı 3 (2011)