ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Comparison of efficacy of lornoxicam and paracetamol for preemptive analgesia in mice
Soner Oflazoğlu, Levent Şahin, Ömer Aktaş, Mehrican Şahin, Sibel Oba

Özel Hospitalist Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye Email: drlsahin@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Preemptive analgesia means that block the peripheral and central nociception as an analgesic regime apply before the painful stimulus. We aimed compared preemptive analgesic properties of lornoxicam with par­acetamol on mice in this experimental study.

Materials and methods: Experimental mice were divided into three groups. Before the formalin injection in the right front foot of mice, saline administered in first group, lor­noxicam administered in second group and paracetamol in third group intraperitoneally. Responses to pain of mice were recorded after the procedure during the 60 min.

Results: While appears to be lornoxicam more effective than the control group in the first 10 minutes, paracetamol provided more effective analgesia lornoxicam and control group within 11-60th min. and 0-60th min.

Conclusion: Although lornoxicam provided significant benefit in acute phase, paracetamol was found more ef­fective in tonic phase and total time in this study.

Key words: Preemptive, analgesia, lornoxicam, parac­etamol, mice

Farelerde lornoksikam ile parasetamol’ün preemptif analjezik etkinliğinin karşılaştırılması

ÖZET

Amaç: Preemptif analjezi, ağrılı uyarıdan önce bir anal­jezik rejiminin uygulanarak periferik ve santral nosisep­siyonun bloke edilmesi anlamına gelmektedir. Biz bu deneysel çalışmamızda fareler üzerinde parasetamol ile lornoksikamın preemptif analjezik özelliklerini karşılaştır­mayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Fareler üç gruba ayrıldı. Farelerin sağ ön ayağına formalin enjeksiyonundan önce birinci gruba intraperitoneal serum fizyolojik, ikinci gruba lornoksikam ve üçüncü gruba parasetamol enjekte edildi. İşlem sonra­sı 60 dk boyunca farelerin ağrı cevabı kaydedildi.

Bulgular: İlk 10 dk’da lornoksikamın kontrol grubuna göre daha etkin olduğu görünürken, 11-60.dk ve 0-60. dk dikkate alındığında parasetamolün lornoksikamdan ve kontrol grubundan daha etkin bir analjezi sağladığı gö­rülmüştür.

Sonuç: Çalışmamızda akut fazda lornoksikamın parase­tamole göre anlamlı fayda sağlamasına karşın tonik fazda ve toplam sürede parasetamol daha etkin bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Preemptif analjezi, lornoksikam, pa­rasetamol, fare

Dicle Med J  2011;38 (3):301-304

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0036

Cilt 38, Sayı 3 (2011)