ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of Entamoeba histolytica in stool specimens by direct microscopic examination and ELISA in a hospital
Türkan Toka Özer, Erkan Yula, Özcan Deveci, Alicem Tekin, Süleyman Durmaz, Keramettin Yanık

Kızıltepe General Hospital, Department of Medical Microbiology, Mardin, Turkey Email: tozer10@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Stool antigen assay has been shown to be as sensitive and specific as culture with isoenzyme analysis and to outperform microscopy for the detection of E.histolytica in endemic area. The aim of the present study is to investigate the presence of E.histolytica by di­rect microscopic examination and ELISA in stool samples, comparatively.

Materials and methods: Between September 2010 and May 2011, a total of 975 stool samples of patients in dif­ferent age groups were sent to microbiology laboratory of Kızıltepe General Hospital. Native-Lugol method and E.histolytica-specific antigen test (Adhesin Ag, Entamoe­ba CELISA Path) was applied to all stool samples.

Results: E.histolytica/dispar cysts and/or trophozoites were observed in 21 out of 975 (2.2%) stool samples ex­amined by native-Lugol method. In addition, E.histolytica-specific antigen in 975 stool specimens was investigated by ELISA. E.histolytica-specific antigen was determined in 4 patients which had E.histolytica/dispar cysts and/or trophozoites at direct microscopic examination. Although at direct microscopy of 3 patients E.histolytica/dispar cysts and/or trophozoites not observed, E.histolytica-specific antigen was found favorable. A total of 7 (0.7%) E.histolytica specific antigen was found in the patient’s stool samples. Patients with E.histolytica-specific antigen were treated.

Conclusion: E.histolytica specific antigen in stool sam­ples should be investigated to avoid unnecessary treat­ment.

Key words: Entamoeba histolytica/dispar, specific anti­gen, ELISA, direct microscopic examination.

Bir hastanede gaita örneklerinde direkt mikroskopik inceleme ve ELISA ile Entamoeba histolitika araştırılması

ÖZET

Amaç: Dışkı örneklerinde antijen testinin, izoenzim ana­lizi ile birlikte kültür kadar duyarlı ve özgül bir test olduğu ve endemik bölgelerde mikroskopik bakıyı safdışı bıraktı­ğı gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı; dışkı örneklerinde direkt mikroskopik bakı ve ELISA yöntemi ile Entamoeba histolytica varlığının araştırılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya; Eylül 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında Kızıltepe Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen, farklı yaş gruplarındaki hasta­lara ait 975 dışkı örneği dahil edildi. Tüm dışkı örnekleri­ne nativ-Lugol yöntemi ve E.histolytica-özgül antijen testi (Adhesin Ag, Entamoeba CELISA Path) uygulandı.

Bulgular: Direkt bakıda nativ-Lugol yöntemi ile incelenen 975 dışkı örneğinin 21’inde (%2.2) Entamoeba histolytica/dispar kist ve/veya trofozoitleri görüldü. Ayrıca 975 dışkı örneğinde, ELISA yöntemi ile E.histolytica özgül antijeni araştırıldı. Direk mikroskopik bakıda Entamoeba histolyti­ca/dispar kist ve/veya trofozoitleri görülen hastaların sade­ce 4’ünde E.histolytica özgül antijeninin varlığı tespit edildi. Fakat 3 hastanın direk mikroskopik bakısında Entamoeba histolytica/dispar kist ve/veya trofozoitleri görülmezken E.histolytica özgül antijeni ise pozitif bulundu. Toplam ola­rak 7 (% 0.7) hastanın dışkı örneğinde E.histolytica özgül antijeninin varlığı tespit edildi. E.histolytica özgül antijeni saptanan olgulara uygun tedavi başlandı.

Sonuç: Hastaların gereksiz tedavi almasını önlemek için dışkı örneklerinde E.histolytica özgül antijeninin varlığı araştırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Entamoeba histolytica/dispar, özgül antijen, ELISA, direk mikroskopik bakı

Dicle Med J  2011;38 (3):294-297

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0034

Cilt 38, Sayı 3 (2011)