ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Quality of life in adult patients with acne vulgaris before and after treatment
Hikmet Akyazı, Davut Baltacı, Köksal Alpay, Çiçek Hocaoğlu

Fatih Public Hospital, Dermatology Clinic, Trabzon, Turkey E-mail: davutbaltaci@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: To investigate effect of acne treatment on quality of life in patients with acne vulgaris.

Materials and methods: The study was prospective and conducted in a university hospital, enrolling the previously untreated patients with acne vulgaris. Before treatment, dermatology life quality index (DLQI) was applied to all participants of both study and control group. After 3rd and 6th months of treatment administration, DLQI tool was applied to patients in the study group, and scores were compared.

Results: The acne severity of patients in the study group was 17 (27.9%), 34 (55.7%) and 10 (16.4%) for mild, moderate and severe form, respectively. Mean scoring for DLQI in the study group and the control group was 8.74±5.07 and 2.21±2.44, respectively (p=0.0005). In the study, significant difference were observed in life qual­ity scores between severe acne and mild acne patients, and between severe acne and moderate acne patients (p=0.003 and p=0.011, respectively), but not between mild and moderate acne patients (p=0.937). Effect of gen­der in acne vulgaris on quality of life was not significantly different (p=0.336). At stage of treatment at the end of 3rd and 6th month, improvements on quality of life was ob­served significant for overall and all classification of acne severity (mild, moderate and severe; p<0.001, p<0.001 and p<0.001, respectively).

Conclusions: We concluded that acne vulgaris was one of the major skin diseases inversely affecting quality of life in patients and we observed that quality of life improved with treatment in patients.

Key words: Skin disease, acne treatment, dermatologi­cal life quality index

Erişkin akne vulgaris hastalarında tedavi öncesi ve sonrası hayat kalitesi

ÖZET

Amaç: Akne vulgaris hastalarında akne tedavisinin hayat kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışma prospektif olarak tasarlandı. Daha öncesinde akne tedavisi almayan hastalar alındı ve çalışma bir üniversite hastanesinde yürütüldü. Çalışma grubu ve kontrol grubu oluşturuldu. Tedavi öncesi hastala­ra ve kontrol grubuna Dermatolojik Yaşam Kalitesi İndeksi (DYKI) ölçeği uygulandı. Tedavi sonrası 3. ve 6. aylarda DYKI tekrar uygulandı. Tüm Skorlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma grubunda bulunan akne olguların­dan 17 (%27,9) hasta hafif, 34 hasta orta (%55,7) ve 10 hasta (%16,4) ileri derece akne grubunda idi. Çalışma grubu ve kontrol grubunun ortalama DYKI skoru sırası ile 8,74±5,07 ve 2,21±2,44 idi (p=0,0005). Çalışma gru­bunda ileri derece akne ile orta derece akne; ileri derece akne ile hafif dereceli akne arasında yaşam kalitesi skoru arasında anlamlı fark izlendi (p=0,003, p=0,011 sırası ile), fakat hafif ve orta derece akne arasında fark izlenmedi (p=0,036). Cinsiyetin akne vulgarisin hastalarında yaşam kalitesi üzerine etkisi izlenmedi (p=0,336). Tedavinin 3. ve 6. aylarında çalışma grubunda yaşam kalitesi tüm olgu ve her bir akne derecesi (hafif, orta ve ileri derece) için tekrar değerlendirildi (sırası ile; p<0,001, p<0,001, p<0,001 ve p<0,001).

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamızda akne vulgarisin ya­şam kalitesini ciddi anlamda etkileyen bir majör deri has­talıklarından biri olduğu, fakat tedavi ile yaşam kalitesinin düzeldiği sonucuna ulaştık.

Anahtar kelimeler: Deri hastalığı, akne tedavisi, derma­tolojik yaşam kalitesi indeksi

Dicle Med J  2011;38 (3):282-288

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0032

Cilt 38, Sayı 3 (2011)