ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Patient’s knowledge level and expectations about coronary angiography
Ömer Şatıroğlu, Mutlu Vural, Mehmet Bostan, Engin Bozkurt

Cardiology Department of Medical Faculty, Rize University, Rize, Turkey Email: omersatiroglu@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to investigate patient education level on coronary angiography proce­dure.

Material and methods: This survey has been conducted in two different areas of Turkey. A questionnaire was pre­pared for patients admitted to undergo elective coronary angiography (CAG) consisting of 11 questions which 7 and 4 of those were annotated and multiple choice, re­spectively. After validation of the questionnaire has been performed with 10 volunteers, questionnaire was applied to patients who undergo CAG for the first time. Patients’ knowledge about application, benefits, complications of CAG procedure, patients’ expectations and way of the in­formation access have been interrogated.

Results: The questionnaire was applied to 150 patients (102 males and 48 females, mean age: 57±9.6 years) who undergo this procedure for the first time. “What kind of benefits you expect from CAG?” was responded as “understanding of my cardiovascular disease and diag­nosis” by 36% of responders (n=54) and as “to cure my disease and blood vessel opening” by 32% of responders (n=48). After these patients have been informed by the health staff trained about CAG and they were asked the choice questionnaire. “What do you expect from CAG?” was responded by choosing the answer of “To understand existing of occlusion or narrowing” by 62% of responders (n=93). Rate and number of correct answers were signifi­cantly increased in choice questionnaire than annotated questionnaire (p<0.05).

Conclusion: It is necessary to inform patients who un­dergo CAG taking into consideration of their age and edu­cational level.

Key words: Patient education, physician-patient relation­ship, patients’ knowledge level, coronary angiography, questionnaire.

Hastaların koroner anjiyografi hakkındaki bilgi düzeyleri ve beklentileri

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, hastaların koroner anjiyografi hak­kında bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Bu anket çalışması Türkiye’nin iki ayrı bölgesinde (Rize ve İstanbul) yapıldı. Elektif koro­ner anjiyografi (KAG) yapılması için başvuran hastaların koroner anjiyografi hakkında bilgi düzeylerini ölçmek için 7 tanesi açıklamalı, 4 adet de seçenekli, 11 soruluk bir anket formu hazırlandı. Soruların ve yanıtların geçerliliği 10 gönüllü hastada test edildikten sonra anket, ilk defa KAG olacak 150 hastaya (102 erkek, 48 kadın, ortalama yaş 57±9.6 yıl) işlem öncesi uygulandı. Hastaların KAG işleminin nasıl yapıldığı, faydaları ve işlemin komplikas­yonları hakkında hastaların bilgileri, beklentileri ve bilgiye ulaşma şekilleri sorgulandı.

Bulgular: “Koroner anjiyografiden ne gibi faydalar bek­liyorsunuz?” sorusuna %36’si (n=54) “kalp damar has­talığımın anlaşılması, tanı”, %32’si (n=48), “hastalığıma tedavi sağlayacağı, damar açma’’ şeklinde yanıtladı. Ko­roner anjiyografi girişim öncesinde bu hastalar eğitilmiş sağlık personeli tarafından koroner anjiyografi hakkında bilgilendirildi ve seçenekli anket soruları soruldu. Seçe­nekli anket sorularına, “koroner anjiyografi işleminden beklentileriniz nedir?”, sorusuna %62’si (n=93), “kalp damarlarında tıkanıklık ya da daralma olduğunun anlaşıl­ması” seçeneğini işaretlemiştir. Seçenekli anket soruları­na verilen doğru cevap sayısında ve oranında, açıklamalı anket sorularına verilen yanıta göre anlamlı olarak yüksek saptandı. (p<0.05).

Sonuç: Koroner anjiyografi olacak hastaların, yaş ve eği­tim düzeyi göz önünde bulundurularak bilgilendirilmesine ve klasik bilgilendirme dışında yöntemlerin uygulanması­na ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Hasta eğitimi, hekim-hasta ilişkisi, koroner anjiyografi, bilgi düzeyi, anket.

Dicle Med J  2011;38 (3):278-281

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0031

Cilt 38, Sayı 3 (2011)