ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Corrected Qt interval in patients with metabolic syndrome
Fatma Paksoy, Turgay Ulaş, Cemal Bes, Mehmet Sinan Dal, Fatih Borlu

Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye Email: turgayulas@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Metabolic syndrome may be associated with increased cardiovascular mortality and morbidity. However, prolongation of QT intervals due to metabolic syndrome is still unclear. The purpose of this study was to investigate the incidence prolonged QT intervals in pa­tients with metabolic syndrome and also demonstrate the relationship between them. Therefore, we aimed to inves­tigate the relationship between metabolic syndrome and the QT prolongation in a large patient group.

Materials and methods: A total of 1009 individuals were enrolled in this study. Metabolic syndrome was defined according to the IDF criteria and the QTc intervals were measured by using Bazett Formula. QT ≤ 0.44 second was accepted as normal.

Results: Totally, 278 male and 731 female individuals of 1009 cases were enrolled in this study. The average dura­tion of corrected QT of men according to the Bazzett for­mula were found as 0,448±0,04 second and QT interval of women were 0,449±0,05 second. QT intervals of both women and men with metabolic syndrome were signifi­cantly higher than normal limits of QT interval (p<0,01).

Conclusion: Metabolic syndrome found as associated with a prolonged QTc. Results of our study suggest that QTc interval length was increased in patients with meta­bolic syndrome.

Key words: Metabolic cardiovascular syndrome, arrhyth­mia, cardiovascular diseases, QT interval

Metabolik sendromlu hastalarda düzeltilmiş Qt süresi

ÖZET

Amaç: Metabolik sendrom artmış kardiyovasküler morta­lite ve morbidite ile ilişkili olabilir. Fakat metabolik send­romun QT sürelerinin uzamasına neden olduğu halen belirsizdir. Bu çalışmanın amacı metabolik sendromla bir­likte bulunan uzamış QT süresinin sıklığını araştırmak ve varsa aralarındaki ilişkiyi göstermektir. Bu amaçla geniş bir hasta grubunda metabolik sendromun QT uzaması ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya 1009 hasta dahil edildi. Metabolik sendrom IDF kriterlerine göre tanımlandı ve QT süresi Bazett formülü kullanılarak hesaplandı. QT≤0,44 sn normal olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 1009 olgunun 278’i erkek, 731’i kadındı. Erkeklerin Bazett formülüne göre düzeltil­miş ortalama QT sureleri 0,448±0,040 sn, kadınların ise 0,449±0 ,050 sn idi. Hem erkek hem de kadın hastalar­da QTc suresi normale göre anlamlı yüksek bulundu (p< 0,01).

Sonuç: Metabolik sendrom uzamış QT süresiyle ilişkili bulundu. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular metabolik sendrom hastalarında QT süresinin artmış olduğunu des­teklemektedir.

Anahtar kelimeler: Metabolik kardiyovasküler sendrom, aritmi, kalp ve damar hastalıkları, QT süresi

Dicle Med J  2011;38 (3):274-277

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0030

Cilt 38, Sayı 3 (2011)