ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Child maltreatment: Abuse and neglect
Bengü Pala, Murat Ünalacak, İlhami Ünlüoğlu

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Eskişehir Email: bengupala@yahoo.com

 ABSTRACT

Each year, millions of children around the world are the victims and witnesses of physical, sexual and emotional violence. Child maltreatment is a major global problem with a serious impact on the victims’ physical and mental health, well-being and development throughout their lives and, by extension, on society in general. Family physi­cians who are involved in the care of children are likely to encounter child abuse and should be able to recognize its common presentations. There is sufficient evidence that child maltreatment can be prevented. The ultimate goal is to stop child maltreatment before it starts.

In this paper, the characteristics of the perpetrators and victims of child maltreatment, maltreatment types, risk factors, differential diagnosis and discuss about strate­gies for preventing were summarized.

Key words: Child maltreatment, child abuse, neglect

Çocuklara kötü muamele: İstismar ve ihmal

ÖZET

Dünyada her yıl milyonlarca çocuk fiziksel, cinsel ve duy­gusal zorbalığa hedef veya şahit olarak maruz kalmakta­dır. Çocuklara kötü muamele kurbanların fizik ve mental sağlığı, iyilik durumu ve gelişimi üzerinde hayat boyu sü­ren ve sonuçta genel olarak topluma da ciddi etki eden büyük yaygın bir sorundur. Çocukların bakımı ile ilgilenen aile hekimleri olasılıkla çocuk istismarı ile karşılaşacak­lardır ve çocuk istismarının genel belirtilerini tanımaları gerekir. Çocuk istismarının önlenebileceğine dair yeterli kanıt mevcuttur. Esas amaç çocuk istismarını başlama­dan durdurmaktır. Bu yazıda, çocuk istismarı yapan ve istismara maruz kalanların tipik özellikleri, istismar tipleri, ayırıcı tanı ve önlem için uygulanacak stratejiler özetlen­miştir.

Anahtar kelimeler: Çocuklara kötü muamele, çocuk is­tismarı, ihmal

Dicle Med J  2011;38 (1):121-127

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)