ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - MicroRNAs and cancer
Faruk Saydam, İrfan Değirmenci, Hasan Veysi Güneş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye Email: irfand@ogu.edu.tr

 ABSTRACT

MicroRNAs (MiRNAs) are highly conserved, non-protein-coding, approximately 18-24 nucleotides, small RNA mol­ecules. These non-protein-coding RNAs bind target mR­NAs which are complementary with their squences and post-transcriptionally regulate gene expression through translation repression or mRNA degradation. Using this pathway, miRNAs play important roles in homeostatic process including cell proliferation, differentiation and cell death. Recent studies based on gene expression have re­vealed that miRNA expressions are deregulated in cancer cells which have uncontrolled grow. According to charac­ter of target mRNA, miRNAs act like tumor supressor or oncogene in cancer initiation and progression. In this re­view, miRNA biogenesis and their roles in cancer progres­sion are described and studies setting out the relationship between miRNAs and cancer are reviewed.

Key words: Cancer, microRNA, Molecular Biology

MikroRNA’lar ve kanser

 ÖZET

MikroRNA(miRNA)’lar, yüksek seviyede korunan DNA bölgelerinden kodlanan fakat proteine translasyonu ger­çekleşmeyen, yaklaşık 18-24 nükleotid uzunluğunda, küçük RNA molekülleridir. Bu protein kodlamayan RNA molekülleri kendi nükleotid dizilerinin tamamlayıcısı olan hedef mRNA’lara bağlanıp translasyonel baskılama veya mRNA yıkımı ile transkripsiyon sonrası gen ekspresyo­nunun düzenlenmesini gerçekleştirirler. miRNA’lar bu yo­lağı kullanarak hücre proliferasyonu, hücre farklılaşması ve hücre ölümü gibi homeostatik süreçlerde önemli roller oynamaktadır. Yakın zamanda yapılan gen ekspresyon çalışmaları, kontrolsüz hücre bölünmesinin gerçekleştiği kanser hücrelerinde değişikliğe uğramış miRNA ekspres­yonlarını gözler önüne sermiştir. Kanserin başlamasında ve ilerlemesinde, miRNA’lar hedefledikleri genin karakte­rine göre tümör süpresörler veya onkogenler gibi fonksi­yon göstermektedirler. Bu derlemede miRNA oluşumu ve miRNA’ların kanser gelişimindeki rolleri anlatılmış olup, miRNA’ların kanser ile olan ilişkisini ortaya koyan çalış­malar gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kanser, mikroRNA, Moleküler Biyo­loji

Dicle Med J  2011;38 (1):113-120

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)