ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Subconjonctival hemorrhage secondary to use of diclofenac and paracetamol for suicidal attempt
Esra Yıldızhan, Ali kutlucan, Adem Güngör, Cağrı Kılıç, Hayati Kandiş

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bölümü, Düzce, Türkiye Email: esra3yildizhan@hotmail.com

ABSTRACT

Although paracetamol and diclofenac sodium are most commonly used drugs and considered as safe, they are also frequently become a current issue with complications in therapeutic doses or overdose situations. Both drugs can cause bleeding disorders as a result of platelet dysfunction and can be presented as an atypical clinical situation such as subconjunctival hemorrhage. In these presented cases, the subconjunctival hemorrhage seen after ingestion of paracetamol and diclofenac sodium in toxic doses for the purpose of suicide, is considered as related with the bleeding disorder that is associated with drug side effect. For these patients who do not have any known co-morbidities, the reasons that can cause subconjunctival hemorrhage other than drugs such as trauma, infections, thrombocytopenia, malignant blood disorders, septicemia, hypertension, severe cough are excluded. Although hepatic and renal toxicities are commonly known side effects that are related with high doses of these drugs, in our cases there were not any impairment of hepatic or renal function tests other than compensated metabolic acidosis. In this report, the relationship of parasetamol and diclofenac sodium with bleeding disorders is discussed over two cases which presented as subconjunctival hemorrhage.

Key words: subconjunctival hemorrhage, diclofenac, paracetamol (acetaminophen), adverse effect

Diklofenak ve parasetamolun intihar amaçlı kullanımına bağlı subkonjonktival kanama gelişen iki olgu

ÖZET

Parasetamol ve diklofenak çok sık kullanılan ve güvenli kabul edilen ilaçlar olmasına rağmen terapötik ve aşırı dozlarında gelişen komplikasyonlarla sıkça karşılaşılır. Her iki ilaç da trombosit fonksiyon bozukluğu yaparak kanama bozukluklarına sebep olabilir ve subkonjunktival hemoraji gibi atipik bir klinikle kendini gösterebilir. Sunulan olgularda intihar amacı ile primer olarak toksik dozda parasetamol ve ilk olguda ek olarak yüksek dozda diklofenak alımı sonrasında gelişen subkonjunktival kanama, ilaç yan etkisi ile ilişkili kanama bozukluğuna bağlandı. Bilinen komorbiditesi olmayan hastalar için subkonjunktival kanamaya neden olabilecek ilaç kullanımı dışındaki; travma, enfeksiyonlar, trombositopeni, malign kan hastalıkları, septisemi, hipertansiyon, siddetli öksürük gibi nedenler dışlandı. Karaciğer ve böbrek toksisitesi yaygın olarak bilinen bu ilaçların yüksek dozlarda alımı söz konusu olmasına rağmen kompanse metabolik asidoz dışında karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk görülmedi. Yazıda parasetamol ve diklofenak’ın kanama bozuklukları ile ilişkisi subkonjunktival kanama ile ortaya çıkan iki olgu üzerinden tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: subkonjunktival kanama, diklofenak, parasetamol (asetaminofen), yan etki

Dicle Med J  2011;38 (1):79-82

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)