ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Tularemia as a cause of cervical lymphadenitis
Ahmet Eyibilen, Adnan Ekinci, İbrahim Aladağ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi,KBB-BBC Anabilim Dalı, 60100, Tokat, Türkiye Email: aeyibilen@yahoo.com

ABSTRACT

The etiology of cervical lymphadenitis may be related to the many different reasons. It is stated that tularemia is a rare cause of cervical lymphadenitis. However, tularemia is seen as endemic in several regions in our country. Tularemia outbreaks have been reported recently. Tokat and surrounding area are the places where tularemia is seen as endemic. In this paper, seven patients with cervical lymphadenitis due to tularemia between 2007 and 2008 are presented. The aim of this paper is to emphasize that tularemia is an increasing cause of cervical lymphadenitis in our region although it is not described as a common reason for cervical lymphadenitis.

Key words: cervical lymphadenitis, tularemia, oropharyngeal tularemia.

Servikal lenfadenit nedeni olarak tularemi

ÖZET

Servikal lenfadenit çok sayıda farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Tularemi nadir görülen bir neden olarak belirtilir. Ülkemizde birçok bölgede endemik olarak tularemi bulunmaktadır. Ancak son zamanlarda özellikle salgınlar da bildirilmiştir. Tokat ve yöresinde endemi şeklinde tularemi olgularına rastlanmaktadır. Bu yazıda 2007-2008 yılları arasında servikal lenfadenit bulgusu olup, neden olarak orofarengeal tularemi tespit edilen 7 hasta sunulmuştur. Bu olguların sunulmasındaki amaç, servikal lenfadenitin yaygın nedeni olarak gösterilmemesine rağmen son yıllarda artan bu hastalığa dikkat çekmektir.

Anahtar kelimeler: servikal lenfadenit, tularemi, orofarengeal tularemi

Dicle Med J  2011;38 (1):76-78

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)