ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Histological evaluation of levator palpebralis superior muscle in patients with congenital blepharoptosis
Sevda Söker, Sevin Çakmak, Murat Akkuş, Yusuf Nergiz

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Histoloji ve Embriyoloji AD, Diyarbakır, Türkiye Email: ipeksoker@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to examine levator palpebralis superior muscle histologically in patients with congenital blepharoptosis and to investigate the relationship between these findings and age, sex and degree of blefaroptosis in this patient group.

Materials and methods: Levator muscle of 13 patients with congenital ptosis, who had applied to Dicle University Medical Faculty Ophthalmology Clinic and had undergone levator palpebralis superior muscle resection between january 2009-january 2010, has been examined histopathologically in Histology and Embriology Deparment. During preoperative period, ptosis amount, levator function (LF), tear functions, Bell’s phenomenon and jaw-winking phenomenon were evaluated. All patients underwent resection of levator palpebralis superior muscle. Received postoperative levator muscle was examined by light microscopy.

Results: The average age of 9 (69.2%) male and 4 (30.8%) female cases were 10.61 ± 4.77 (4- 19) years. In histological examination, the quality and quantity of the levator muscle fibrils have been assessed. There was no relationship detected between histological features of levator palpebralis superior muscle and patient’s age and gender (p>0.05). Patients with weak levator palpebralis superior muscle were detected to have fatty degeneration histologically. The higher the levator palpebralis superior muscle function revealed decreased fatty degeneration and increased skeletal muscle fibrils.

Conclusion: More ultrastructural studies in larger populations are needed to support the relationship between structure and function of levator palpebralis superior muscle in patients with congenital blepharoptosis.

Key words: Congenital Blepharoptosis, eye, levator muscle, histology

Konjenital blefaroptozisli olgularda levator palpebra superior kasının histolojik değerlendirmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı konjenital blefaroptozisli olgularda levator palpebra superior kasının histolojik olarak incelenmesi ve elde edilen bulguların hastaların yaş, cinsiyet ve blefaroptozis derecesi ile olan ilişkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Ocak 2009- Ocak 2010 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz kliniğine başvuran ve levator palpebra superior kası rezeksiyonu uygulanan 13 konjenital ptozisli olgunun levator kası Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji bölümünde histopatolojik incelemeye alındı. Ameliyat öncesi dönemde, ptozis miktarı, levator fonksiyonu (LF), göz yaşı fonksiyonları, Bell fenomeni ve jaw-winking fenomeni değerlendirildi. Tüm olgulara levator palpebra superior kas rezeksiyonu uygulandı. Ameliyat sonrası alınan levator kası histolojik olarak ışık mikroskobi ile incelendi.

Bulgular: Olguların yaşları ortalama 10.61 ± 4.77 (4-19) yıl olup, 9 (% 69.2)’u erkek, 4 (% 30.8)’ü kız idi. Histolojik incelemede levator kas fibrillerinin nitelik ve niceliği değerlendirildi. Olgularda yaş, cinsiyet ile levator kasının histolojik özellikleri arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Levator palpebra superior kası zayıf olan olgularda levator kasında histolojik olarak yağlı dejenerasyon varlığı saptandı. Levator palpebra superior kas fonksiyonu arttıkça yağlı dejenerasyonda azalma çizgili kas fibrillerinde artış görüldü.

Sonuç: Konjenital blefaroptozisli olguların levator kas yapısı ile levator palpebra superior kas fonksiyonu arasındaki ilginin daha geniş serilerde ve ultrastrüktürel çalışmalarla desteklenmesi gerekir.

Anahtar kelimeler: Konjenital blefaroptozis, göz, levator kası, histoloji

Dicle Med J  2012;39 (4):66-69

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)