ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Communication skills of nurses: Samsun sample
Hatice Kumcağız, Müge Yılmaz, Seher Balcı Çelik, İlknur Aydın Avcı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Kurupelit, Samsun Email: haticek@omu.edu.tr

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to investigate communication skills of nurses with different variables in Samsun province. This study is planned in a descriptive and a cross-sectional manner.

Materials and methods: This study includes 741 nurses working at different hospitals in Samsun. These participants were asked to complete “Personal Information Form” and “Communication Skills Scale” questionnaires. The data analysis methods used in the study were percentage distribution, t-test, one-way variance analysis, and Kruskal-Wallis analysis.

Results: Communication skills of nurses graduated university had significant differences in behavioral communication sub scale. A significant difference was found between the years of employment. Communication skills levels of nurses working 20 and over years were higher than the others. Behavioral communication skills of nurses working at outpatient polyclinic were higher than the other nurses working at the other units.

Conclusion: Levels of communication skills of nurses were low in some sub-scales and the findings of the study leaded to various suggestions to develop communication skills in nurses.

Keywords: Nurse, communication, communication skills, working duration

Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin iletişim becerilerini çeşitli değişkenlere göre belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır.

Gereç ve yöntemler: Çalışmanın örneklemini Samsun İlindeki kamu hastanelerinde görev yapan 741 hemşire oluşturdu. Çalışmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, ve “İletişim Becerileri Envanteri” ile elde edildi. İstatistiksel analizlerde yüzdelik dağılım, t –testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı.

Bulgular: Lisans ve üzeri eğitimin, hemşirelerin iletişim becerilerinin davranışsal boyutunun olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Hemşirelerin çalışma yıllarına göre, 20 yıl ve üzeri çalışanların iletişim becerilerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Poliklinik hemşiresi olarak çalışan hemşirelerin iletişim becerisinin davranışsal alt boyutunda diğer ünitelerde çalışan hemşirelere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Hemşirelerin iletişim beceri düzeylerinin bazı alt boyutlara göre düşük olduğu belirlenmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Hemşire, iletişim, iletişim becerisi, çalışma süresi

Dicle Med J  2012;39 (4):49-56

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)