ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Helicobacter pylori antigen prevalence in dyspeptic patients in Kırşehir region
Tülin Demir, Meral Turan, Alicem Tekin

Kırşehir Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı, Kırşehir, Türkiye Email: drtulin@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Helicobacter pylori is a microorganism found as related to gastritis, peptic ulcus and gastric cancer. In developed countries H. pylori antigen prevalence was low, but relatively high rates were reported in developing countries. In this study, H. pylori antigen was investigated in the stool samples of the outpatients with dyspeptic complaints.

Materials and Methods: H. pylori antigen prevalence in stool samples of 592 outpatients with dyspeptic complaints were evaluated by Helicobacter pylori stool antigen test in the study period November 2009 - June 2010.

Results: The stool samples of 149 patients [41 (27.5%) male and 108 (72.5%) female] were found to be positive for H. pylori stool antigen test and overall prevalence was 25.2%. The highest prevalence for antigen test was detected in patient group over 70 years. No significant relationship was found between antigen positivity and gender.

Conclusion: H. pylori antigen prevalence in our study group was lower than the studies published before in our country. Antigen positivity ratio was detected to be increased with age.

Key words: Dyspepsia, Helicobacter pylori, prevalence, stool antigen test.

Kırşehir bölgesindeki dispeptik hastalarda Helicobacter pylori antijen prevalansı

ÖZET

Amaç: Helicobacter pylori gastrit, peptik ülser ve gastrik kanser ile ilişkisi belirlenmiş bir mikroorganizmadır. Gelişmiş ülkelerde H. pylori antijen prevalansı düşük bulunurken gelişmekte olan ülkelerde oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmamızda dispepsi şikayeti ile polikliniklere başvuran hastaların dışkılarında H. pylori antijeni varlığı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2009 - Haziran 2010 tarihleri arasında dispepsi yakınması ile Kırşehir Devlet Hastanesi’ne başvuran 592 hastanın dışkı örneklerinde H. pylori antijen prevalansı H. pylori dışkı antijen testi ile araştırıldı.

Bulgular: H. pylori antijeni 41’i (% 27.5) erkek ve 108’i (% 72.5) kadın olmak üzere toplam 149 hastanın dışkısında pozitif bulundu ve antijen prevalansı % 25.2 olarak belirlendi. En yüksek prevalans 70 yaş üzerindeki hasta grubunda görüldü. Antijen prevalansı ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (p>0.05).

Sonuç: Hasta grubumuzda H. pylori antijen prevalansı ülkemizde önceki yıllarda yapılmış çalışmalara göre daha düşük bulundu. Antijen pozitifliğinin yaşla birlikte arttığı tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Dispepsi, Helicobacter pylori, prevalans, dışkı antijen testi.

Dicle Med J  2012;39 (4):44-48

doi: 10.5798/diclemedj.0921.

Cilt 38, Sayı 1 (2011)