ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Wagner classification and culture analysis of diabetic foot infection
Fatma Bozkurt, Recep Tekin, Mustafa Kemal Çelen, Celal Ayaz

Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır Email: rectek21@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to determine the concordance ratio between microorganisms isolated from deep tissue culture and those from superficial culture in patients with diabetic foot according to Wagner’s wound classification method.

Materials and methods: A total of 63 patients with Diabetic foot infection, who were admitted to Dicle University Hospital between October 2006 and November 2007, were included into the study. Wagner’s classification method was used for wound classification. For microbiologic studies superficial and deep tissue specimens were obtained from each patient, and were rapidly sent to laboratory for aerob and anaerob cultures. Microbiologic data were analyzed and interpreted in line with sensitivity and specifity formula.

Results: Thirty-eight (60%) of the patients were in Wagner’s classification ≤2, while 25 (40%) patients were Wagner’s classification ≥3. According to our culture results, 66 (69%) Gr (+) and 30 (31%) Gr (-) microorganisms grew in Wagner classification ≤2 patients. While in Wagner classification ≥3; 25 (35%) Gr (+) and 46 (65%) Gr (-) microorganisms grew. Microorganisms grew in 89% of superficial cultures and 64% of the deep tissue cultures in patients with Wagner classification ≤2, while microorganism grew in 64% of Wagner classification ≥3.

Conclusion: In ulcers of diabetic food infections, initial treatment should be started according to result of sterile superficial culture, but deep tissue culture should be taken, if unresponsive to initial treatment.

Key words: Diabetic food, deep tissue culture, superficial culture, Wagner classification.

Diyabetik ayak enfeksiyonlu hastalarda Wagner sınıflaması ve kültür sonuçlarının değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda Wagner evrelemesine göre diyabetik ayak enfeksiyonlu hastaların sürüntü kültürleri ile derin doku kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar arasındaki uyum oranını belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve metot: Çalışmaya Ekim 2006 ile Kasım 2007 tarihleri arasında, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yatan 63 diyabetik ayak enfeksiyonlu hasta alındı. Yara sınıflandırmasında Wagner evrelemesi kullanıldı. Mikrobiyolojik kültür için her bir hastadan eş zamanlı olarak sürüntü kültürü ile derin doku kültürü alındı. Aerob ve anaerob kültür için hızlı bir şekilde laboratuvara gönderilen materyaller mikrobiyolojik değerlendirmeye alınarak duyarlılık ve özgüllük oranlarına göre değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 38’i (%60) Wagner evre ≤2 iken, 25’i (%40) Wagner evre ≥3 idi. Wagner evre ≤2 olan hastalarda 66 (%69) Gr (+) mikroorganizma, 30 (%31) Gr (-) mikroorganizma üredi. Wagner evre ≥3 olan hastalarda 25 (%35) Gr (+) mikroorganizma, 46 (% 65) Gr (-) mikroorganizma üredi. Wagner evre ≤2 yaralarda sürüntü kültürleri, derin doku kültürlerinin %89’unda bütün patojenleri tanımlarken, Wagner evre ≥3’deki yaraların %64’ünde bütün patojenleri tanımladı.

Sonuç: Sonuçlarımız, enfekte diyabetik ayak ülserlerinde steril bir şekilde alınan sürüntü kültür sonuçlarıyla antimikrobiyal tedavi başlanabileceği ancak yanıt alınmayan hastalarda, derin doku kültürünün alınması gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır.

Anahtar kelime: Diyabetik ayak, derin doku kültürü, sürüntü kültürü, Wagner sınıflaması.

Dicle Med J  2012;39 (4):31-34

doi: 10.5798/diclemedj.0921.

Cilt 38, Sayı 1 (2011)