ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Laparoscopic adrenalectomy: Our clinical experiences with the first 10 patients
Necmettin Penbegül, Faruk kılınç, Kadir Yıldırım, Murat Atar, Mehmet Nuri Bodakçi, Namık Kemal Hatipoğlu, Alparslan Kemal Tuczu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye     Email: yildirimdoktor@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study is to present the results of our first ten laparoscopic adrenalectomy cases which were performed in our clinic.

Materials and methods: Between December 2010 and September 2012 the standard transperitoneal laparoscopic adrenalectomy was performed on 10 patients. Data of patients such as age, weight, height, operation time, hospitalization time, complications, size of adrenal mass and pathological diagnosis were retrospectively reviewed and recorded from the hospital records.

Results: Three of ten patients were male and seven of them were female. The mean age of the patients was 42.12 ± 11.4 (21-55) years. Mean operation time was recorded as 136 ± 23.6 (100-190) min. Mean tumor size was 7.1 ± 2.7 (5-12) cm. None of the patients required blood transfusion. Mean hospital stay was 2.3 ± 1.2 (2-6) days. Pathological diagnoses of masses were pheocromacytoma in two patients, adrenal adenoma in six, myelolipoma in one and pseudocist in one.

Conclusions: According to our experience with the limited number of the first ten cases, transperitoneal laparoscopic adrenalectomy is a safe and effective treatment modality, associated with minimal morbidity. To obtain more reliable information larger series with long-term results of laparoscopic adrenalectomy is needed.

Key words: Laparoscopy, adrenalectomy, experience, transperitoneal

Laparoskopik adrenalektomi: İlk 10 hastadaki deneyimlerimiz

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde uygulanan ilk on laparoskopik adrenalektomi vakalarının sonuçlarını sunmaktır.

Gereç ve yöntem: Eylül 2010-Aralık 2012 tarihleri arasında on hastaya standart laparoskopik transperitoneal adrenalektomi uygulandı. Yaş, kilo, boy, ameliyat süresi, komplikasyonlar, yatış süresi, kitle boyutu ve patolojik tanıları gibi hastalara ait bilgiler hastane kayıtlarından tarandı ve kaydedildi

Bulgular: 10 hastanın 3’ü erkek, 7’si kadın idi. Hastaların ortalama yaşı 42,12 ± 11,4 yıl (21-55) idi. Ortalama operasyon süresi 136 ± 23,6 (100-190) dakika idi. Ortalama tümör boyutu 7,1 ± 2.7 (5-12) cm idi. Hiçbir hastada postoperatif transfüzyon gereksinimi olmadı. Ortalama hastanede kalış süresi 2,3 ± 1,2 (2-6) gün idi. Kitlelerin patolojik tanısı altı hastada adrenal adenom, iki hastada feokromasitoma, bir hastada miyelipom, bir hastada pseudokist idi.

Sonuç: Sınırlı sayıdaki ilk on vakalık tecrübemize göre laparoskopik adrenalektomi güvenli, etkin ve morbiditesi düşük bir tedavi seçeneğidir. Daha güvenilir bilgiler elde edilebilmek için laparoskopik adrenalektomi sonrası uzun dönem sonuçların ortaya konduğu geniş serilere ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: laparoskopi, adrenalektomi, tecrübe, transperitoneal

Dicle Med J  2012;39 (4):567-570

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0202

Cilt 39, Sayı 4 (2012)