ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A questionnaire study about gonadal shield use of urologists
Ahmet Ali Sancaktutar, Tevfik Ziypak, Şenol Adanur, Haluk Söylemez, Cihat Hamidi, Yaşar Bozkurt, Murat Atar, Mehmet Nuri Bodakçi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Diyarbakır, Türkiye Email: aasancaktutar@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Our aim is to reflect routines, awareness, and consciousness level of urologists about usage of gonadal shield (GS) in Turkey.

Materials and methods: Because of this objective a questionnaire which includes 15 questions was prepared. The questionnaire was delivered to urologists in a Turkish Urology congress. Data derived from 271 urologists by face to face interview were evaluated.

Results: Participant were urologists (n=271), consisted of professors (n=33), associate professors (n= 36), assistant professors (n= 36), specialists (n=94), and residents (n=81). According to the data obtained from the questionnaires, 22% of the participants acquired their first information about GS as a medical student, 44% during their residency training, and 14% of them had no information about GS at all. Besides 64% of them did not read any medical article about this subject until that time, and 54% them practically hadn’t seen any GS during their urology practice. In 82% of the hospitals where participants were working hadn’t had any GS, and 18% of the urologists had indicated that GS was available in their hospitals, and they used them once in a while. Urologists responded favorably (20%) or unfavorably (80 %) to the question of ‘Do you find yourself or your colleagues adequately sensitive, and mindful about GS use?

Conclusions: Sensitivity and awareness about use of gonadal shields among Turkish urologists are not at a desired level and for this reason, it is not used widely. The urologists should be informed in urological academic platforms about gonad protecting devices.

Key words: Gonad shield, questionnaire survey, radiation, urologist

Ürologların gonad kalkanı kullanımı hakkında bir anket çalışması

ÖZET

Amaç: Amacımız Türkiye'de gonad kalkanı kullanma konusunda ürologların dikkat, farkındalık ve hassasiyet düzeylerini belirlemektir.

Gereç ve yöntem: Bu amaçla 15 sorudan oluşan bir anket formu hazırlandı. Bu formlar bir ulusal üroloji kongresine katılan ürologlara dağıtıldı. Toplam 271 katılımcıdan yüz yüze görüşme sonucu elde edilen veriler incelendi.

Bulgular: 271 katılımcıdan 33'ü profesör, 36'sı doçent, 36'sı yardımcı doçent, 94'ü uzman ve 81'i asistan idi. Katılımcıların %22'si bu konuda daha önce gonad kalkanı hakkında, bilgi sahibi değildi. %44'ü tıp fakültesinde, %14'ü asistanlık döneminde ilk kez bilgi sahibi olmuştu. %64 katılımcı gonad kalkanı konusunda hiçbir makale okumamıştı. %54'ü ise daha önce hiçbir gonad kalkanı modeli görmemişti. %82'si hastanelerinde böyle bir aparatın olmadığını veya kullanmadıklarını belirtti. %18'i ise gonad kalkanı kullandıklarını belirtti. Ürologların %80'i ''kendinizi ve meslektaşlarınızı gonad kalkanı kullanma konusunda yeterince dikkatli ve hassas buluyor musunuz? '' sorusuna hayır cevabını verdi.

Sonuç: Türkiye'deki ürologlar arasında gonad kalkanı kullanma konusunda farkındalık ve hassasiyet yeterli düzeyde değildir ve bu yüzden kullanımı yaygın değildir. Ürologlar gonad koruyucu araçlar hakkında ürolojik akademik platformlar tarafından bilgilendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Gonad kalkanı, radyasyon, ürolog, anket çalışması

Dicle Med J  2012;39 (4):485-491

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0187

Cilt 39, Sayı 4 (2012)