ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Right heart thrombus entrapped in patent foramen ovale with pulmonary embolism in a patient with primary hypercoagulable state
Mustafa Serkan Karakaş, Sinan Cemgil Özbek, Arzu Er, Barış Akdemir, Refik Emre Altekin, Ali Rıza Gülcan, Atakan Yanıkoğlu, Murathan Küçük, Cengiz Ermiş

Nigde Public Hospital, Department of Cardiology Nigde, Turkey, Email: mserkan19@hotmail.com

ABSTRACT

Thromboembolic disease is a potentially severe pathology. When its clinical feature implies a massive occlusion of the arterial pulmonary tree and a cardiac failure is ensued, it can be seriously life threatening even for young patients. Less frequent features as right or left atrium thrombosis could increase morbidity and mortality of this disease.

We report a case of massive right pulmonary embolism (PE) with entrapped thrombus in patent foramen ovale and right heart failure in a 32- year-old man. Transthoracic echocardiography showed a right atrial thrombus attached to the inter-atrial septum. Following the diagnosis of right heart thrombosis with massive PE, infusion of tissue type plasminogen activator (100 mg in two hours) was administered. Echocardiography performed two days after thrombolysis showed a significant decrease in the right ventricular size and complete lysis of the thrombus in the right heart. By genetic examination, he proved to have factor V ’Leiden’ gene and two thrombophilia genes, all of which were positive in the heterozygous state. He had also a high serum homocysteine.

Key words: pulmonary embolism, hypercoagulable state, thrombolytic therapy, patent foramen ovale

Primer aşırı pıhtılaşma eğilimi olan hastada foramen ovale’ye tuzaklanmış sağ kalp trombüsü ve pulmoner emboli

ÖZET

Tromboembolik hastalık erken tanı konulmadığında hayatı tehdit eden ciddi bir patolojidir. Pulmoner arterde masif oklüzyon oluşturduğunda, kalp yetmezliği de gelişmişse genç insanlarda bile ölüme neden olabilir. Sağ veya sol atriyumda trombüs olması ise bu hastalığın morbidite ve mortalitesinde artışa sebep olur.

Bu yazıda patent foramen ovalenin tuzakladığı trombüsü olan, masif pulmoner tromboemboli ve sağ kalp yetmezliği gelişen 32 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Transtorasik ekokardiyografide interatriyal septuma yapışık sağ atriyal trombüsü olan hastaya masif pulmoner tromboemboli tanısı konulduktan sonra doku plazminojen aktivatörü (2 saatte 100 mg) infüzyonu uygulandı. Tedaviden 2 gün sonra yapılan ekokardiyografide sağ atriyumdaki trombüsün tamamen kaybolduğu ve sağ ventrikül boyutlarında küçülme olduğu görüldü. Yapılan genetik incelemede, faktör V Leiden ve trombofili gen mutasyonu saptandı. Hastanın serum homosistein seviyeleri yüksek bulundu.

Anahtar kelimeler: Pulmoner emboli, pıhtılaşma bozukluğu, trombolitik tedavi, patent foramen ovale

Dicle Med J  2012;39 (4):440-444

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0177

Cilt 39, Sayı 3 (2012)