ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Metabolik sendromlu hastalarda aortun elastik özellikleri ve aort sertliğini etkileyen faktörler [Elastic properties of the aorta and factors affecting aortic stiffness in patients with metabolic syndrome]
Derya Tok, Fırat Özcan, İskender Kadife, Osman Turak, Nurcan Başar, Kumral Çağlı, Sinan Aydoğdu

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye,  Email: deryatok@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: In this study, we evaluated aortic stiffness and echocardiographic and laboratory factors affecting aortic stiffness in patients with metabolic syndrome (MetS).

Materials and methods: Forty-six patients (25 male, mean age 47.3±6.5 years) with the diagnosis of MetS according to the Adult Treatment Panel III Final Report criteria were included. Forty-four age and gender matched healthy subjects (18 male, mean age 46.0±6.1 years) were recruited as the control group. Aortic strain, distensibility and stiffness index were calculated by M-mode echocardiography and diastolic parameters were measured.

Results: Left ventricular mass index (LVMI), deceleration time (DT), isovolumic relaxation time (IVRT) were increased and mitral E/A ratio was decreased in patients with MetS compared to controls. In the MetS patients, aortic distensibility was significantly decreased (10.4±3.5 cm2.dyn-1.10-6 vs. 12.7±3.4 cm2.dyn-1.10-6, p=0.002), and ASI was significantly increased (6.5±2.0 vs. 3.2±0.8, p<0.001). ASI was positively correlated with triglycerides, fasting glucose, uric acid, hsCRP, LVMI, DT, IVRT and systolic blood pressure level, and was negatively correlated with HDL-cholesterol and mitral E/A ratio. In regression analysis, hsCRP (p=0.05) and systolic blood pressure level (p<0.001) were independent predictors of ASI.

Conclusion: ASI is increased in patients with MetS. In these patients; decrease in aortic elasticity properties was associated with left ventricular diastolic dysfunction. High systolic pressure and hsCRP levels were found to be independent predictors of ASI.

Key words: Metabolic syndrome, Echocardiography, elastic properties of aorta, hsCRP

Metabolik sendromlu hastalarda aortun elastik özellikleri ve aort sertliğini etkileyen faktörler

ÖZET

Amaç: Metabolik sendromda aortik sertlikte artış olması beklenmektedir. Çalışmamızda metabolik sendrom (MetS)’lu hastalarda aortik sertlik ve bununla ilişkili ekokardiyografik ve biyokimyasal parametreleri saptamayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya güncellenmiş ATP III kriterlerine göre MetS tanısı alan ardışık 46 hasta (25 erkek, ortalama yaş 47.3±6.6 yıl) ve 44 kontrol (18 erkek, ortalama yaş 46.0±6.1yıl) hastası alındı. M-mode ekokardiyografi ile aortik strain, distensibilite ve sertlik indeksi hesaplandı. Ekokardiyografik olarak diastolik parametrelerin ölçümü yapıldı.

Bulgular: Ekokardiyografik parametrelerden sol ventrikül kitle indeksi, deselerasyon zamanı (DZ), izovolümetrik relaksasyon zamanı (İVRZ) MetS’lu hastalarda kontrol grubuna kıyasla yüksek ve mitral E/A oranı ise düşük saptandı. MetS’lu hastalarda kontrol grubuna kıyasla aortik distensibilite anlamlı düşük (10.4±3.5’e cm2.dyn-1.10-6 karşılık 12.7±3.4 cm2.dyn-1.10-6, p=0.002), sertlik indeksi ise anlamlı yüksek saptandı (6.5±2.0’e karşılık 3.2±0.8, p<0.001). Aortik sertlik indeksi ile LVKİ (r=0.372, p<0.001), trigliserit (r=0.395, p<0.001), açlık kan şekeri (r=0.511, p<0.001), ürik asit (r=0.221, p=0.37), hsCRP (r=0.299, p=0.004), DZ (r=0.325, p=0.002), İVRZ (r=0.246, p=0.019) ve sistolik kan basıncı (r=0.645, p<0.001) ile pozitif korelasyon, HDL kolesterol (r=-0.409, p<0.001) ve mitral E/A oranı ile (r=-0.266, p=0.011) negatif korelasyon vardı. Çok değişkenli regresyon analizi uygulandığında sadece hsCRP düzeyi (β=0.131, p=0.05) ve sistolik kan basıncının (β=0.701, p<0.001) aort sertlik indeksinin bağımsız öngörücüleri olduğu saptandı.

Sonuç: Metabolik sendrom’lu aort sertliği artmaktadır. Bu hastalarda aortun elastisite özelliklerinin azalması ile sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğu birliktelik göstermektedir. Yüksek sistolik kan basıncı ve CRP düzeyleri ASİ artışının bağımsız öngörücüleridir.

Anahtar sözcükler: Metabolik sendrom, Ekokardiyografi, Aortun elastik özellikleri, C-reaktif protein

Dicle Med J  2012;39 (4):365-370

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0159

Cilt 39, Sayı 3 (2012)