ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Serum levels of TNF-α and osteoprotegerin and bone mineral density in patients with Behçet’s Disease
Ali Kutlucan, Sevket Ercan Tunc, Davut Baltacı, Mehmet Sahin, Mustafa Ozsahin, Recep Sütcü, Fatih Ermis, Harun Süslü

Duzce University, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Duzce, Turkey Email: dralikutlucan@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Osteoporosis is commonly developed due to natural course of Behçet’s disease (BD) and therapeutic agents. It was aimed to investigate levels of osteoprotegerin and TNF-α (tumor necrosis factor), and bone mineral density (BMD) and correlation between them in BD.

Patient and methods: The study included two groups as the study and the control group. Serum levels of TNF-α, osteoprotegerin, osteocalcine, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), and urinary creatinine and deoxypyridinoline along with BMD level were evaluated and compared. Correlation between TNF-α and osteoprotegerin level was investigated.

Results: The study enrolled 41 BD patients and 36 aged-matched control subjects. Mean age was 42.26±11.64 and 41.66±70.99, in the study and control groups, respectively. There was no significant difference in body mass index (BMI) of subjects between groups (p>0.05). Level of TNF-α (p<0.001), deoxypyridinoline (p<0.001) and osteocalcine (p=0.041) was significantly higher in the study group compared to the control group. Osteoprotegerin was lower in BD patients, but the difference was not significant (p>0.05). Urinary deoxypyridinoline/ urinary creatinine ratio in patients with BD was significantly higher than those in control group (p=0.030). Patients had significantly lower BMD comparfed to the control group, except L2-L4 vertebral area (p<0.001, p<0.001, p=0.035, p<0.001, p=0.012, p<0.001, p<0.001 and p=0.111, respectively). No correlation was found between TNF-α and osteoprotegerin.

Conclusion: The present study indicated that TNF-α and BMD was negatively correlated with each other and TNF-α had an effect on osteoporotic process in patients with BD. Osteoprotegerin level was not decreased, and not correlated with TNF-α.

Key words: Behçet’s disease, osteoprotegerin, TNF-α, osteocalcine

Behçet hastalarında serum TNF- α ve osteoprotegerin düzeyi ve kemik kitle yoğunluğu

ÖZET

Amaç: Behçet hastalığı (BH)’nın doğal seyri sırasında ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak osteoporoz gelişebilir. Çalışmanın amacı BH’nda osteoprotegerin ve tümor nekroz faktör (TNF-α) düzeyleri ve bunlar arasındaki korelasyonu araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya, hasta grubu ve kontrol grubu olarak iki grup alındı. TNF-α, osteoprotegerin, osteokalsin, sedimantasyon, CRP, idrar kreatin ve deoksipridinolin düzeyleri ile beraber kemik mineral dansitometrisi (KMD) ölçüldü ve iki grup karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma grubuna 41 hasta, kontrol grubuna 36 hasta alındı. Çalışma ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla 42.26±11.64 ve 41.66±70.99 bulundu. Vücut kitle indeksi yönünden iki grup arasında fark bulunmadı. TNF-α (p<0.001), deokspiridinolin (p<0.001) ve osteokalsin (p=0.041) düzeyleri kontrol grubundan önemli oranda yüksek bulundu. Osteoprotogerin düzeyi hasta grubunda düşüktü ancak anlamlı düzeyde değildi (p>0.05). İdrar deoxypyridinoline/ idrar kreatinin oranı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (p=0.03). Hasta grubun KMD ölçümü; L2-L4 hariç, kontrol grubuna göre anlamlı oranda düşüktü (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.035, p<0.001, p=0.012, p<0.001, p<0.001 ve p=0.111). TNF-α ve osteoprotegerin arasında korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada TNF-α ve KMD arasında negatif korelasyon saptandı ve TNF-α’nın, BH’da osteoporotik süreci etkilediği bulundu. Osteoprotogerin düzeyi düşüklüğü anlamlı değildi ve TNF-α ile korele değildi.

Anahtar kelimeler: Behçet hastalığı, osteoprotegerin, TNF-α, osteokalsin

Dicle Med J  2012;39 (4):325-330

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0152

Cilt 39, Sayı 3 (2012)