ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A retrospective evaluation of non-small cell lung carcinoma
Ali İnal, Abdullah Karakuş, Muhammed Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Zuhat Urakcı, Abdurrahman Işıkdogan

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Diyarbakır, Türkiye Email: dr.ainal@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Lung cancer is the most common among cancer-related deaths in worldwide. Non-small cell lung cancer represents between 80% and 85% of all lung cancer cases. Epidemiologic and demographic characteristics of lung cancer may differ between the sexes in the same community and between communities. This study purposes to determine demographic, epidemiological and clinical characteristics of clinic follow-up study of lung cancer patients as retrospectively.

Materials and methods: Total 741 patients with non-small cell lung cancer who histopathologically diagnosed, treated and followed-up in Dicle University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, between 2000 and 2012, were retrospectively evaluated

Results: 662 of patients (89.3%) were males and 79 (10.7%) females. Male/female ratio was 8.4. The median patient age was 60.0 (28-93) years. The histopathological types were as follows; 34.8% squamous cell carcinoma, 29.1% adenocarcinoma, 2% large cell carcinoma and 34.1% unspecified non-small cell lung carcinoma. Smoking rate in men was found as %92.2, and 10.1% in female patients. Stage of patients was 11.4% in local stage, 35.6% was in locally advanced and 53% was in metastatic stage.

Conclusions: Ratio of squamous cell carcinoma and advanced stage in our study were higher than previous data of studies from Turkey. However, the other clinical and pathological findings were compatible with our country’s and world data.

Key words: Non-Small cell lung carcinoma, histologic type, epidemiology

Küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Akciğer kanseri tüm dünyada en sık kansere bağlı ölüm nedenidir. Küçük hücreli dışı akciğer karsinom (KHDAK) akciğer kanser vakalarının %80 ile %85’ini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında KHDAK epidemiyolojik ve demografik özelikleri farklılık göstermektedir. Bu çalışmamızda kliniğimizde takibi yapılmış olan KHDAK hastaların demografik, epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin geriye dönük olarak belirlenmesini amaçladık.

Gereç ve yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda 2000- 2012 tarihleri arasında tanısı konulup, tedavi uygulanan ve takibi yapılan 741 KHDAK’li hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 662 (%89,3)’sı erkek, 79 (%10,7)’u kadındı. Erkek/kadın oranı 8,4 olarak tespit edildi. Tüm hastalar değerlendirildiğinde median yaş 60,0 (28-93) yıl olarak tespit edildi. Histopatolojik alt tiplerine bakıldığında %34,8 skuamöz hücreli karsinom, %29.1’inde adenokarsinom, %2’sinde büyük hücreli karsinom ve %34,1’inde ise histopatolojik tiplendirme yapılamamıştı. Kadınların sadece %10,1’i sigara kullanmakta iken, bu oran erkeklerde %92,2 idi. Hastaların %11,4’ü lokal, %35,6’sı lokal ileri ve %53’ü metastatik evredeydi.

Sonuç: Çalışmamızda hastaların skuamöz hücreli karsinom oranı ve tanı esnasındaki ileri evre hasta oranının Türkiye verilerine göre daha yüksek orandadır. Ancak diğer klinik ve patolojik bulgular ülkemiz ve dünya verileri ile uyumluydu.

Anahtar kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer karsinom, histolojik tip, epidemiyoloji

Dicle Med J  2012;39 (4):552-556

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0199

Cilt 39, Sayı 4 (2012)