ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Anesthetic management of a patient with Bartter syndrome
Harun Aydoğan, Tekin Bilgiç, Mahmut Alp Karahan, Şaban Yalçın

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Şanlıurfa, Türkiye, Email: drharun2002@yahoo.com

ABSTRACT

Bartter's syndrome is a rare disorder characterized by severe hypochloremic metabolic alkalosis, hypokalemia, hyponatremia, hyperaldosteronism, elevation in plasma renin activity and insensitivity to angiotensin II. Electrolyte imbalances such as hypomagnesemia, hyponatremia might make anesthetic management difficult in Bartter syndrome. A 4 years old patient underwent surgery for inguinal hernia with caudal anesthesia using bupivacaine 0.25%. In this case report, it was aimed to discuss the anesthetic management of a patient with Bartter syndrome.

Key words: Regional anesthesia, Bartter syndrome, inguinal hernia surgery, pediatric anesthesia

Bartter sendromlu hastada anestezi yaklaşımı: Olgu sunumu

ÖZET

Bartter Sendromu; ciddi hipokloremik metabolik alkaloz, hipokalemi, hiponatremi, hiperaldosteronizm, plazmada artmış renin aktivitesi, anjiotensin II’ye karşı duyarsızlıkla karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bartter sendromlu hastalarda hipomagnezemi, hiponatremi gibi anestezik yaklaşımı zorlaştıracak elektrolit bozuklukları mevcuttur. İnguinal herni nedeniyle opere edilecek 4 yaşındaki hastaya %0,25 bupivakainle kaudal anestezi uygulandı. Bu olgu sunumunda Bartter sendromlu bir hastada anestezi yaklaşımının tartışılması amaçlandı.

Anahtar kelimeler: Rejyonel anestezi, Bartter Sendromu, inguinal herni ameliyatı, pediatrik anestezi

Dicle Med J  2012;39 (4):449-451

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0179

Cilt 39, Sayı 3 (2012)