ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Geriatrik hastalarda bası yaralarına yaklaşım [Pressure sores in geriatric patients]
Emre İnözü, Hülda rıfat Özakpınar, Mustafa Durgun, Avni Tolga Eryılmaz, Caferi Tayyar Selçuk, Ali Teoman Tellioğlu

Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye, Email: dremre78@gmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the follow-up results of nutritionally supported geriatric patients who were admitted for their pressure sores then planned their treatment.

Materials and methods: In this study, we analyzed the hospitalized geriatric pressure sore patients in our clinic who were admitted between 2006 and 2011. We calculated Body Mass Index and the blood albumin levels of all hospitalized geriatric patients. In this patient group protein energy malnutrition and deficiency were analyzed and proper nutrition support was provided accordingly. After recovering from malnutrition further treatment surpassed.

Results: The mean albumin levels of the hospitalized patients was 2,53 ± 0,25 g/dL after nutritional support those levels increased to mean 3,95 ± 0,42 g/dL . Of all those patients 75% were operated when their general condition allowed us for a surgery. Due to their high risk we did not perform any surgical operation to the remaining 25%.. Post operative mean hospitalization period was 12 (8-21) days. Majority of the patients (78.6%) were treated successfully either with surgical or conservative treatment modalities.

Conclusion: The success of the geriatric pressure sore treatment is highly related with the proper nutritional support for the ongoing malnutrition-like pathologies. Before operation nutritional support not only makes a healthy granulation tissue but also yields fast and reliable wound healing. Despite their chronic health problems many of our geriatric patients were treated surgically for their pressure sores.

Key words: Pressure sore, geriatric medicine, malnutrition, nutritional support

Geriatrik hastalarda bası yaralarına yaklaşım

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı bası yarası nedeniyle kabul edilen geriatrik hastalara gerekli beslenme desteği sağlandıktan sonra planlanan tedavi ve sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya 2006 ile 2011 yılları arasında bası yarası nedeniyle servisimize kabul edilen geriatrik hastalar dahil edildi. Hastaların vücut kitle indeksleri hesaplandı, albumin değerleri kaydedildi. Hastalarda protein-enerji malnütrisyonu değerlendirilerek gerekli beslenme desteği verildi. Malnütrisyonu düzelen hastalarda tedaviye başlandı.

Bulgular: Kliniğe kabul edilen hastaların ortalama albumin değerleri 2,53 ± 0,25 g/dL iken beslenme desteği sonrası 3,95 ± 0,42 g/dL idi. Hastaların %75’inin genel durumu uygun olduğunda bası yaraları cerrahi olarak onarıldı, kalan %25’i ise eşlik eden sistemik sorunlarına bağlı olarak yüksek riskli oldukları için ameliyat edilmedi ve konservatif yöntemlerle takip edildi. Ameliyat sonrası ortalama taburculuk süresi 12 (8-21) gündü. Gerek cerrahi, gerekse konservatif yöntemler kullanılarak hastaların %78,6’sının bası yaraları başarı ile tedavi edildi.

Sonuç: Geriatrik hastalarda bası yarasının tedavi başarısı, eşlik eden malnutrisyon gibi patolojilerin beslenme desteğiyle düzeltilmesine bağlıdır. Operasyon öncesi yapılan beslenme desteği ile sağlıklı granülasyon dokusu oluşumuyla birlikte aynı zamanda hızlı ve güvenilir yara iyileşmesi sağlanmıştır. Kronik birçok hastalığı olmasına rağmen hastaların çoğu opere edilerek bası yaraları kapatılmıştır.

Anahtar kelimeler: Bası yarası, geriatri, malnütrisyon, beslenme desteği

Dicle Med J  2012;39 (4):408-412

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0167

Cilt 39, Sayı 3 (2012)