ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of growth and development in breast-fed infants throughout 0-36 months
Sevgi Akova, Ahmet Sami Yazar, Şirin Güven, Selime Aydoğdu, Mustafa Özgür Toklucu, Cevriye Tamer

Ümraniye EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye     Email: akovasevgi2000@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: World Health Organization recommends exclusive breastfeeding for first six months. The aim of this study was to evaluate the duration of breast-feeding, time of starting complementary foods, growth and development of infants aged 0-36 months and the factors affected them.

Materials and methods: The anthropometric measures of infants performed. The data were obtained through a questionnaire and face to face interviews.

Results: Duration of breastfeeding was between 1and 25 months (mean 9, 31±5, 66); duration of exclusive breastfeeding was between 1 week and 10 months (mean 4, 67±1, 91 months). Duration of breastfeeding in infants at the 25th percentile was statistically significant higher than infants at 50 th percentile (p: 0,033; p>0, 05) There was no statistically significant difference between the duration of breast-feeding according to height percentiles. (p>0, 05)

Conclusions: In our study, although the breast-fed infants have lower weights than infants fed with formula, their heights were not affected. In spite of the long duration of brest-feeding, positive affects have not been detected. It is thought that the mothers have importance of giving information about breastfeeding to mothers before and after birth.

Key words: Breast milk, formula, complementary food, growth and development

Anne sütü alan bebeklerin 0-36 ay arası büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü doğumdan itibaren 6 ay sadece anne sütü (AS) ile beslenmeyi önermektedir. Çalışmamızda, 0-36 ay arası anne sütü alan çocukların anne sütü alma sürelerini, tamamlayıcı gıdalara başlama zamanı, büyüme-gelişmelerini ve bunları etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve yöntem: Olguların antropometrik ölçümleri yapıldı. Verileri anket yoluyla ve yüz yüze görüşülerek elde edildi.

Bulgular: Anne sütü alma süresi 1 ile 25 ay arasında değişmekte olup ortalama 9,31 ± 5,66 ay saptandı. Sadece anne sütü alma süresi 1 hafta ile 10 ay arasında değişmekte olup ortalama 4,67 ± 1,91 ay saptandı. 25. persentil altında olan olgularda anne sütü alma süresi, 50. persentil üzerindeki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek olarak saptandı (p:0,033; p>0,05). Boy persentillerine göre anne sütü alma süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Çalışmamızda, anne sütü ile beslenen bebeklerin, formula ile beslenen bebeklere göre kiloları daha düşük saptanmasına rağmen boyları etkilenmemektedir. Anne sütü alma sürelerinin uzun olmasına rağmen olumlu etkilerinin görülmemesi, ailelerin bebeklerini anne sütü ile beslerken hatalı uygulamalarda bulunduklarını düşündürmektedir. Bu nedenle doğum öncesi ve sonrasında annelerin emzirme konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar sözcükler: anne sütü, formül mama, tamamlayıcı gıda, büyüme ve gelişme

Dicle Med J  2012;39 (4):542-546

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0197

 

Cilt 39, Sayı 4 (2012)