ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Dentinogenic ghost cell tumour of mandible: Case report
Mehmet Kelleş, Ahmet Kızılay, Nasuhi Engin Aydın

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye, Email: mkelles@hotmail.com

ABSTRACT

A 67 year old man with a gingival mass of six months duration was evaluated by aspiration cytology and excisional biopsy. Cytologic findings showed degenerated benign epithelial cells reminiscent of benign odontogenic keratocyst. However, the excisional biopsy was quite remarkable with odontogenic epithelium showing aberrant keratinization, i.e., ghost cells and dysplastic dentin that were features of dentinogenic ghost cell tumor. There was no sign of malignancy. After local resection of the mass, there was not any complication or recurrence six months later.

Key words: Odontogenic tumor, gingiva mass, dentinogenic ghost cell tumor

Mandibulada Dentinojenik Ghost Hücreli Tümör: Olgu sunumu

ÖZET

Altı aydır gingivada kitlesi olan 67 yaşındaki erkek hasta aspirasyon sitolojisi ve eksizyonel biyopsi ile değerlendirildi. Sitolojik bulgularda benign odontojenik keratositleri anımsatan dejenere benign epitelyal hücreler görüldü. Fakat eksizyonel biyopsi, dentinojenik ghost hücreli tümör özelliklerinden olan aberant keratinizasyon, ghost hücreleri ve displastik dentin görülen odontejenik epitel açısından oldukça belirgindi. Malignite belirtisi yoktu. Kitlenin lokal rezeksiyonundan sonraki 6 aylık dönemde herhangi bir komplikasyon veya rekürrens izlenmedi.

Anahtar kelimeler: Odontojenik tümör, gingiva kitlesi, dentinojenik ghost hücreli tümör

Dicle Med J  2012;39 (4):416-418

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0169

Cilt 39, Sayı 3 (2012)