ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Anne ve ergenlerdeki depresif belirtilerin ergen intiharları ile ilişkisi [Relationship between depression symptoms in mothers and adolescents and adolescent suicide attempts]
Zahide Yalaki, İlyas Çakır, Medine Ayşin Taşar, Neşe Yalçın, Yıldız Dallar Bilge

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Mamak/ Ankara, Türkiye, Email: dr_zahide@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to investigate the existence of depression symptoms, an important risk factor in suicide attempts, in adolescents who attempted suicide and also in their mothers.

Materials and methods: Suicide attempters and their mothers were the participants (n= 141). Patients’ socio-demographic characteristics were recorded; Beck Depression Inventory and Beck Hopelessness Scale were administered to the participants.

Results: Of the participating patients, 81.6% were female, 41.1% were between 13-15 years old, 51.8% were older than 16. Vast majority of the cases (94.3%) were suicide attempters by taking drugs. Family problems were the reasons for suicide attempts in 46.1% of the cases.

Depression symptoms were determined in mothers of 65 of the patients. Ratio of the children with depression symptoms who also had mothers with depression symptoms was 83.1%. Depression symptoms were determined in 60% of the 141 patients and a positive correlation was observed between adolescents’ hopelessness/depression scale and their mothers’ hopelessness/depression scale scores (p=0,001, r= 0,362).

Adolescent patients who had a family member diagnosed with a psychiatric disorder (70.8%) and adolescents with a previous psychiatric disorder diagnosis (86.8%) had more depression symptoms. Depression symptoms were determined in 81.8% of mothers of patients with previous suicide attempt history, 68% of mothers who were separated from their spouses, 73.7% of mothers of patients with previous psychiatric diagnosis.

Conclusion: The suicide attempts among adolescents were increasing and the leading reasons for suicide attempts were family problems. Depression symptoms were important factors that influence adolescents’ suicide attempts.

Key words: adolescent, mothers, suicide attempts

Anne ve ergenlerdeki depresif belirtilerin ergen intiharları ile ilişkisi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı intihar girişiminde bulunan ergenlerde ve annelerinde, intihar girişiminde önemli bir risk faktörü olan depresif belirtilerin varlığını araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya intihar girişimi ile başvuran 141 ergen ve anneleri alınmıştır. Olguların sosyodemografik özellikleri kaydedilmiş, hastalara ve annelerine Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Olguların %81,6’ı kız; %41,1’i 13-15 yaş, %51,8’i ≥16 yaş idi. Olguların %94,3’ü ilaç içerek intihar girişiminde bulunmuştu. Aile problemi intihar girişim nedenleri arasında %46,1 olarak saptandı.

İntihar girişimi ile başvuran hastaların 65’nin annesinde depresif belirtiler saptanmıştır. Depresif belirtileri olan annelerin çocuklarının da %83,1’inde depresif belirtiler saptanmıştır. İntihar girişiminde bulunan 141 hastanın %60’ında depresif belirtiler saptanmış olup, ergenlerin depresyon/ümitsizlik ölçeği ile annelerinin depresyon/ümitsizlik ölçeği arasında pozitif korelasyon gözlenmiştir (p=0,001, r= 0,362).

Ailesinde psikiyatrik bozukluk tanısı olan birey bulunan ergenlerin %70,8’inde, kendisinde psikiyatrik bozukluk tanısı olan ergenlerin %86,8’inde diğer gruplara göre depresif belirtilerin daha fazla olduğu saptanmıştır.

Daha önceden intihar girişiminde bulunan olguların %81,8’nin annesinde, eşinden ayrı olan annelerin %68’inde, daha önceden psikiyatrik bozukluk tanısı olan ergenlerin %73,7’nin annesinde depresif belirtiler saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda; ergen yaş grubunda intihar girişimlerinin giderek arttığı, intihar girişim nedenlerinin başında ailesel problemlerin geldiği saptanırken, depresif belirtilerin de intihar girişimlerinde ergenler için önemli bir faktör olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Ergen, anneler, intihar girişimi

Dicle Med J  2012;39 (4):350-358

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0157

Cilt 39, Sayı 3 (2012)