ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Is low serum 25(OH) vitamin D a risk factor for childhood pneumonias?
Tuba Ünal, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye Email: avnikaya@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: 25(OH) vitamin D receptors have been described in immune system cells, particularly those producing antibodies, such as T and B lymphocytes, macrophages and dendritic cells. This study aimed to investigate serum 25(OH) vitamin D levels in children hospitalized with pneumonia.

Materials and methods: Eighty patients, 40 male and 40 female, aged between 1 and 15 months and hospitalized with a diagnosis of pneumonia were included. Forty healthy children, 19 female and 21 male, comprised the control group. Patient and control groups were compared in terms of serum 25(OH) vitamin D, calcium, alkaline phosphatase, parathyroid hormone and CD4/CD8 ratio and bone mineral densitometry. Patients’ fever, coughing, pulmonary auscultation findings, time to amelioration of radiological appearances and duration of treatment were also compared.

Results: 25(OH) vitamin D levels were below 20 ng/mL in 54.7% (n=43) of the patient group and 25% (n=10) of the controls (p<0.001). Fever began improving in 2.5 days in the cases with low serum 25(OH) vitamin D levels, coughing in 5.3 days, pulmonary auscultation findings in 8.4 days and radiological findings in 20.6 days. Average time to healing in cases with serum 25(OH) vitamin D levels <20 ng/mL was 13.7 days, compared to 7.2 days in cases with serum 25(OH) vitamin D levels >20 ng/mL.

Conclusions: Low 25(OH) vitamin D levels may be a risk factor for childhood pneumonias. Serum 25(OH) vitamin D levels should be investigated in cases of lower respiratory tract infection. We think that if Serum 25(OH) vitamin levels <20 ng/mL supplemental 25(OH) vitamin D should be given.

Key words: Vitamin D, pneumonia, immune system

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür?

ÖZET

Amaç: 25(OH) D vitamini reseptörleri T ve B lenfositler, makrofajlar ve dendritik hücreler gibi özellikle antijen sunan hücreler başta olmak üzere tüm immun sistem hücrelerinde tanımlanmıştır. Bu çalışmada pnömoni tanısı ile hastanede yatırılan hastalarda serum 25(OH) D vitamin düzeylerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya, pnömoni tanısı ile yatırılan yaşları 1 ay–15 yıl arasında 40’ı kız 40’ı erkek olmak üzere toplam 80 hasta alındı. Kontrol grubu olarak sağlıklı çocuklardan oluşan 19’u kız 21’i erkek olmak üzere toplam 40 vaka alındı. Vakalar ve kontrol grupları serum 25(OH) D vitamini, kalsiyum, alkalen fosfataz, paratiroid hormon ve CD4/CD8 oranı ve kemik mineral dansitometrisi bakımından karşılaştırıldı. Hastalarda ateş, öksürük, akciğer dinleme bulguları, radyolojik görünümlerin düzelme süreleri ve hastaların tedavi süreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Vaka grubundaki hastaların %54,7’sinin (n=43), kontrol grubununsa %25’nin (n=10) 25(OH) D vitamin düzeyi 20 ng/mL’nin altında idi (p<0,001). Serum 25(OH) D vitamin düzeyi düşük olan vakalarda ateşin 2,5 gün, öksürüğün 5,3 gün, akciğer dinleme bulgularının 8,4 gün ve radyolojik bulgularının 20,6 günde düzelmeye başlandığı tespit edildi. Serum 25(OH) D vitamin düzeyi <20 ng/mL olan vakalarda ortalama iyileşme süresi 13,7 gün, serum 25(OH) D vitamin düzeyi >20 ng/mL olan vakalarda 7,2 gün olarak saptandı.

Sonuç: 25(OH) D vitamin düzeyi düşüklüğü çocukluk çağı pnömonilerinde bir risk faktörü olabilir. Alt solunum yolu enfeksiyonu olan vakalarda serum 25(OH) D vitamin düzeyi bakılmalıdır. Serum 25(OH) D vitamin düzeyi <20 ng/mL olan vakalara 25(OH) D vitamini verilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: 25(OH) D vitamini, pnömoni, immun sistem

Dicle Med J  2012;39 (4):531-535

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0195

Cilt 39, Sayı 4 (2012)