ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of the effects of antiglaucomatous fixed combinations and patients compliance: Dorzolamide-timolol maleate and latanoprost-timolol maleate
İrfan Uzun, Kubilay Çetinkaya

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Trabzon, Türkiye, Eposta: dr.irfan@mynet.com

ABSTRACT

Objectives: We aimed to compare the effects of fixed combinations of dorzolamide/timolol maleate (DTFC) and la-tanoprost/timolol maleate (LTFC) at primary open angle glaucoma patients and assess the patient compliance to treatment.

Materials and Methods: Forty-four eyes of 24 patients taking LTFC, 35 eyes of 24 patients taking DTFC and totally 79 eyes of 48 patients were included in this study. Patients were followed for 6 months. At 3rd month, diurnal in-traocular pressure (IOP) fluctuations were assessed. Perimetry and retinal nerve fiber layer (RNFL) analyze were repeated at 6th month.

Results: Both medicines had efficiently controlled the IOP and diurnal fluctuations and statistically no significant dif-ference was observed (p>0.05). Perimetric and RNFL measurements were not different in both groups(p>0.05).When we have compared the results of baseline and 6th months, MD and sLV values decreased, RNFL in some cases in-creased on the other hand we have also observed a decrease in some cases(p<0.05). Ocular irritation was the most common side effect in both groups and there was no statistically significant difference between the groups by means of side effects.When compliance and adherence were assessed, there was no statistically significant difference be-tween the groups (p>0.05). Most of the patients did not forget to take their medicines (DTSK %54.2 and LTSK %66.7) and in following visits, compliance and adherence were improved in both groups. It is detected that duration of medi-cine use may affect the compliance (p=0.007).

Conclusion: It is observed that two medicines controlled the IOP and diurnal fluctuations clinically efficient and effec-tively, had reasonable side effects and had high patient compliance to treatment.

Key words: Primary open-angle glaucoma, fixed combinations, diurnal variation of intraocular pressure, retinal nerve fiber layer, compliance.

ÖZET

Amaç: Primer açık açılı glokomu olan hastalarda, dorzolamid-timolol maleat (DTSK) ve latanoprost-timolol maleat (LTSK) sabit kombinasyonlarının etkilerini karşılaştırmayı ve tedaviye hasta uyumunu değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve yöntem: LTSK kullanan 24 hastanın 44 gözü, DTSK kullanan 24 hastanın 35 gözü olmak üzere toplam 48 hastanın 79 gözü çalışma kapsamına alındı. Hastalar 6 ay takip edildi. Üçüncü ayda gün içi göz içi basıncı (GİB) dal-galanmalarına bakıldı. Görme alanı ve retina sinir lifi tabakası (RSLT) analizi 6.ayda tekrarlandı.

Bulgular: Her iki ilacın da GİB’nı ve gün içi dalgalanmalarını etkin bir şekilde kontrol ettiği ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı gözlendi(p>0.05). Görme alanı ve RSLT ölçümlerinde iki grup arasında istatistik-sel olarak anlamlı bir fark yoktu(p>0.05). Başlangıç ve altıncı ay karşılaştırıldığında, MD ve sLV değerlerinde azalma, RSLT ölçümlerinde ise azalma ve artma yönünde değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05). İlaçların yan etkilerine bakıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Oküler irritasyon her iki grupta da en sık yan etkiydi. Kompliyans ve adherens incelendiğinde, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu(p>0.05). Her iki grupta da başlangıçta hastaların çoğu ilaç alımını unutmadı(DTSK %54.2 ve LTSK %66.7). Ta-kip eden kontrollerde, iki grupta da kompliyans ve adherens arttı. İlaç kullanım süresinin kompliyansı etkileyebildiği bulundu (p=0.007).

Sonuç: Her iki ilacın da, GİB’nı ve gün içi dalgalanmalarını etkin ve klinik olarak yeterli bir şekilde kontrol edebildiği, tolere edilebilir yan etkilere sahip oldukları ve hastaların tedavi uyumlarının yüksek olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler: Primer açık açılı glokom, sabit kombinasyonlar, göz içi basıncının gün içi dalgalanması, retina si-nir lifi tabakası, uyum.

Cilt 39, Sayı 1 (2012)