ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Correlation between the findings of expiratory high resolution computed tomography, respiratory function tests and tracheal index in chronic obstructive pulmonary disease
Ozan Kurtulgan, Ahmet Mete, Meral Uyar

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, Email: dr.meteahmet@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: In this study we aimed to investigate the relationship between expiratory HRCT findings, tracheal index (TI) and pulmonary function tests in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Materials and methods: Sixty patients diagnosed with COPD in our hospital, department of pulmonary medicine, and 65 subjects complaining of cough with normal pulmonary function tests as a control group were enrolled in the study. All subjects were evaluated with HRCT. HRCT and pulmonary function tests were performed in same day and FEV1, FVC, FEV1/FVC values were recorded. Pearson Chi-Square, Independent Samples T test, and Mann Whitney U test were used for statistical evaluation.

Results: Subjects’ mean age was 55.44±10.22 years. Bronchiectasis, bronchial wall thickening, emphysema, centri-lobular bronchiolar thickening and air trapping were significantly higher in COPD group than control group. In patient group, TI values were lower than control group (p < 0.001). Also there was moderate negative relationship between TI and age (p = 0.00, r = -0.48).

Conclusions: Expiratory HRCT findings and TI values show various degrees of relationship with pulmonary function test results in patients with COPD. Despite normal pulmonary function tests, pathological changes can be detected in expiratory HRCT scans.

Key words: COPD, high resolution computed tomography, pulmonary function test.

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda ekspiratuvar Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) bulguları ve trakeal indeks (Tİ) ile solunum fonksiyon testleri (SFT) arasındaki ilişkinin saptanması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Bölümünde tanısı konulan 60 KOAH’lı hasta grubu ile kliniğe ök-sürük şikayeti ile başvuran SFT değerleri normal olan 65 hasta kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm olgu-ların akciğer parankimi ekspiratuar YRBT ile değerlendirildi. Her olguya YRBT incelemesi ile aynı günde SFT yapıldı ve FEV1, FVC, FEV1/FVC değerleri kaydedildi.

Bulgular: Olguların ortalama yaşı 55,44±10,22 yıl idi. KOAH grubunda bronşektazi (B), bronş duvar kalınlaşması (BDK), amfizem (A), sentrilobüler bronşioler kalınlaşmalar (SBK) ve hava hapsi (HH) kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p < 0,001). Hasta grubunda Tİ değerleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak düşük bulun-du (p<0,001). Ayrıca Tİ değerleri ile yaş arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulundu (p=0,000, r = -0,48).

Sonuç: KOAH’lı hastalarda ekspiratuar YRBT bulguları ve Tİ değerleri, solunum fonksiyon testleri ile değişik derece-lerde korelasyon göstermektedir. SFT normal olmasına rağmen, ekspiratuar YRBT kesitlerinde patolojik değişiklikler saptanabilmektedir.

Anahtar kelimeler: KOAH, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi, solunum fonksiyon testi.

Cilt 39, Sayı 1 (2012)