ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Our experience on brachial plexus blockade in upper extremity surgery
Feyzi Çelik, Adnan Tüfek, Zeynep B. Yıldırım, Orhan Tokgöz, Haktan Karaman, Celil Alemdar, Taner Çiftçi, Ömer Uslukaya, Gönül Ölmez Kavak

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Diyarbakır, Türkiye, Email: drfeyzicelik@gmail.com

ABSTRACT

Objective: Peripheral nerve blocks are usually used either alone or along with general anesthesia for postoperative analgesia. We also aimed to present the results and experiences.

Materials and methods: This retrospective study was conducted to scan the files of patients who underwent ortho-pedic upper extremity surgery with peripheral nerve block between September 2009 and October 2010. After ethics committee approval was obtained, 114 patients who were ASA physical status I-III, aged 18-70, performed upper ex-tremity surgery in the Orthopedics and Traumatology Clinic were included to study. Patients’ demographic data, clini-cal diagnoses, premedication status, peripheral block type, local anesthetic dose, stimuplex needle types, blok başarı oranları, ek blok ihtiyacı hemodynamic parameters at the during surgery, the first postoperative analgesic require-ments, complications and patient satisfaction were recorded.

Results: Demographic data were similar to each other. Brachial plexus block was commonly performed for the fore-arm surgery. Infraclavicular block was performed the most frequently to patients. As the classical methods in the su-pine position were preferred in 98.2% of patients, Stimuplex A needle (B. Braun, Melsungen AG, Germany) have been used for blockage in 80.7% of patients. Also, in 54.4% of patients, 30 ml of local anesthetic solution composed of bupivacaine + prilocaine was used for blockade. Blocks applied to patients had provided adequate anesthesia.

Conclusion: Since the brachial plexus blockade guided peripheral nerve stimulator for upper extremity surgery pro-vide adequate depth of anesthesia and analgesia, it may be a good alternative to general anesthesia because of un-wanted side effects.

Key Words: Brachial Plexus Block, Levobupivacaine, Prilocaine.

ÖZET

Amaç: Periferik sinir blokları genellikle anestezi amacıyla tek başına veya genel anesteziye ek olarak postoperatif analjezi amacıyla kullanılır. Biz de kendi deneyimlerimizi ve sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Bu retrospektif çalışma 2009 Eylül ile 2010 Ekim ayları arasında ortopedik üst ekstremite cerrahisi için periferik sinir bloğu uygulanmış hastaların dosyalarının taranmasıyla yürütülmüştür. Etik kurul izni alındıktan son-ra Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde üst ekstremite cerrahisi geçiren, ASA I-III grubu, 18-70 yaş arası 114 hasta ça-lışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik verileri, klinik tanıları, premedikasyon durumu, periferik blok tipi, kulla-nılan lokal anestezik çeşit, doz ve volümü, stimulasyon iğne çeşitleri, blok başarı oranları, ek blok ihtiyacı, cerrahi sü-re, girişim öncesi ve sonrası hemodinamik parametreler, postoperatif ilk analjezik gereksinimleri, işlem esnasında ve-ya sonrasında gelişen komplikasyonlar, hasta ve cerrahi memnuniyet verileri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların demografik verileri benzer bulundu. En sık ön kol cerrahisi nedeni ile brakial pleksus bloğu uy-gulanmıştı. Hastalara en sık infraklaviküler blok uygulanmıştı. Blok için hastaların %98.2’sinde supin pozisyonda kla-sik yöntemler tercih edilirken, %80.7’sinde 50 mm Stimupleks A iğnesi (B. Braun, Melsungen AG, Germany) kullanıl-mıştı. Hastaların %54.4’ünde 30 ml Bupivakain + Prilokain karışımının lokal anestezik olarak uygulandığı görüldü. Hastalara uygulanan blokların yeterli anestezi sağladığı görüldü.

Sonuç: Üst ekstremite cerrahisi için periferik sinir stimulatörü yardımı ile uygulanan brakial pleksus blokajı yeterli anestezi ve analjezi sağladığı için genel anestezinin istenmeyen yan etkilerinden korunmada iyi bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus bloğu, Bupivakain, prilokain.

Cilt 39, Sayı 1 (2012)