ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effects of endobag usage on port site infections in acute cholecystitis
Mustafa Girgin, Burhan Hakan Kanat, Refik Ayten, Ziya Çetinkaya

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye, Email: ku318@mynet.com

ABSTRACT

Objectives: To find out the usage of endo-bag technique whether has an effect on port site infection in which the gallbladder is removed out within the patients of laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis.

Materials and methods: A total of 30 cases with acute cholecystitis underwent laparoscopic cholecystectomy by the same surgeon in Fırat University Medical School Hospital were evaluated. Endobag was used in 15 patients and 15 patients were included as control group. All the patients were observed in terms of port site infection after removal of gallbladder in postoperative period.

Results: There were no wound infection in which endobag was used, but 3 patients of the control group had port site infection.

Conclusion: There were no significant effect of using endo-bag among acute cholcystitis patients underwent laparo-scopic chelcystectomy on the port site infection which gall bladder is removed out.

Keywords: Acute cholecystitis, port site infection, endobag.

ÖZET

Amaç: Akut taşlı kolesistit tanısıyla laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan hastalarda endo-bag kullanımının safra kesesinin karın dışına alındığı kesi yeri enfeksiyonu üzerine etkisini tespit etmek.

Gereç ve yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ocak-2009 ile Haziran-2009 tarihleri arasında akut taşlı kolesistit tanısı ile aynı cerrah tarafından LK yapılan 30 olgu prospektif olarak değerlendirildi. Hastalardan 15’inde endo-bag kullanılırken, 15 ‘inde ise kullanılmayarak kontrol grubu olarak alındı. Tüm hastalar postoperatif dö-nemde safra kesesinin karın dışına alındığı kesi yeri enfeksiyonu açısından takip edildi.

Bulgular: Endo-bag kullanılan 15 hastanın hiçbirinde kesi yeri enfeksiyonu gelişmezken kontrol grubundaki 15 has-tanın 3’ünde kesi yeri enfeksiyonu gelişti.

Sonuç: Akut taşlı kolesistit tanısıyla laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan hastalarda endo-bag kullanımının safra kesesinin karın dışına alındığı kesi yeri enfeksiyonu üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit edilmedi. Ancak endo-bag kullanımının kesi yeri enfeksiyonunu önemli derecede azalttığı tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Akut taşlı kolesistit, yara yeri enfeksiyonu, endobag.

Cilt 39, Sayı 1 (2012)