ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of intoxication cases admitted to Emergency Department of a University Hospital
Ertan Sönmez, Ali Karakuş, Umut Yücel Çavuş, Cemil Civelek, Göktürk İpek, Cem Zeren

Bezmialem Üniversitesi Tıp Fak Acil Servisi, İstanbul, Türkiye, Email: ertansonmez3@msn.com

ABSTRACT

Objectives: This study is aimed at the evaluation of the demographic properties of the patients from Sivas and sur-rounding cities, presenting to the emergency department by poisoning.

Materials and methods: Our study was carried out on 567 patients admitted to Cumhuriyet University Faculty of Medicine’s Emergency Department in four years because of poisoning. Patients were divided into groups such as su-icides, accidentals, or being exposed. All the patients were defined about their ages, sex, participation of the sea-sons, consciousness, prognosis, exposure to the type of poison and what had been done before arriving to us. Mush-room poisonings were distinguished into two groups as early or later symptomatic.

Results: Suicide patients were 363 (64.10%), accidentals were 120 (21.28 %), exposed patients were 83 (14.62 %). Patients’ ages were minimum 15 and maximum 81. The mean of all ages was 27.82±11.56. While the mean of wom-en’s ages was 26.89±2.072, men’s was 29.97±5.122 (p<0.05). Of all the patients 30.3 % were men and 69.7 % were women. The rate of conscious patients was 88.2 %, subconscious patients was 7.6 %. The rate of the unconscious when they arrived at the hospital was 4.1%. Only one was exitus (0.2%). Most of the patients were exposed to drugs (72.7%), followed by mushrooms (12.2%) and pesticides (9%). The number of patients who died from pesticides was 2, 3 from methanol, 3 from medicines, one from mushroom and one from gas. The kinds of drug poisonings were evaluated and in conclusion, mostly multiple drug poisonings were seen (27%). The mushroom poisonings were as-sessed for the beginnings of the symptoms. The early symptoms (0-6 h.) were seen the most (88.5%), later symp-toms (6-24 h.) were seen less (11.5%). Most poisonings were seen in winter (30%). The evaluation of the first man-agement was done before the patients arrived, 52.4% of these patients nothing had been done in other clinics.

Conclusion: In our country, there are a lot of statistical data of patients who resorted to health clinics with pre-diagnosis of poisoning however our study shows important information about poisonings in Sivas region.

Key words: Poisonings, emergency department, suicide.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Sivas ve çevre illerden acil servise zehirlenme nedeniyle başvuran hastaların demografik özel-liklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışmamıza Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında dört yıl içerisinde zehirlenme nedeniyle tedavi edilen 567 hasta alındı. Hastalar zehirlenme sebeplerine göre intihar, kaza, maruz kalma şeklinde guruplara ayrıldı. Zehirlenmeler genel ve guruplara ayrılmış olarak yaş, cinsiyet, bilinç durumu, başvurdukları mevsim, zehirlenme şekli, prognozları, ne ile zehirlendikleri ve önceki kliniklerde yapılan müdahaleler açısından ince-lendiler. Mantar zehirlenmesi erken ve geç bulgu verenler olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: Hastaların 363’ü (%64,10) intihar, 120’si (%21,28) kaza, 83’ü (%14,62) maruz kalmaydı. Yaş sınırları 15-81, yaş ortalaması 27,82±11,56 bulundu. Bütün zehirlenme vakaların 172’si (%30,3) erkek ve yaş ortalamaları 29,97±5,122 iken 395’i (%69,7) kadın ve yaş ortalamaları 26,89±2,072 olarak bulundu. Hastaların geldiklerinde bilinç-leri; %88,2’sinde açık, %7,6’sinde konfüze, %4,1’inde kapalıydı. Biri ise (%0,2) ölü idi. En fazla ilaç zehirlenmesi (%72,7) sonra mantar (%12,2) ve tarım ilaçları (%9) ile zehirlenmeler görüldü. Zehirlenmelerin tamamı içinde 2 hasta organofosfat, 3 hasta metanol, 3 hasta ilaç zehirlenmesi, bir hasta mantar ve bir hasta tüp gazı zehirlenmesiyle öldü. Zehirleyen maddeye göre dağılım incelendiğinde ise en fazla çoklu ilaç (%27) görüldü. Mantar zehirlenmelerinde sık-lıkla semptomların erken (0-6 saat) başladığı tespit edilmiş iken (%88,5), geç (6-24 saat) semptom görülenler daha az olarak bulundu (% 11,5). En fazla zehirlenme kış (%30) mevsiminde görüldü. Önceki kliniklerde yapılan müdahaleler incelendiğinde ise, hiçbir müdahale yapılmayanlar (%52,4) en fazla görüldü.

Sonuç: Ülkemizde zehirlenme ön tanısıyla sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar hakkında önemli sayıda istatistiki veriler bulunmakla birlikte bizim çalışmamız Sivas yöresindeki zehirlenmeler konusunda değerli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenmeler, Acil servis, intihar.

Cilt 39, Sayı 1 (2012)