ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of the Candida albicans and biofilm formation amount on natural tooth, porcelain and acrylic resin
Ali Rıza Tunçdemir, Melek İnci, Erhan Özcan, Serdar Polat, İbrahim Damlar

ABSTRACT

Objective: This study compared the retention of the Candida albicans and biofilm formation on natural teeth, porce-lain and acrylic resin.

Materials and methods: Samples are taken with the sterile ecuvion sticks from the buccal embrasures of the natural tooth, porcelain and acrylic. The biofilm production of candida reproducing strains was determined with microplate method. Samples are settled in 0.5 ml sterile phosphate buffered saline. Reproduction detected colonies defined to species in accordance with their macroscopic and microscopic features and germ tube test in microbiology labora-tory.

Results: There was significant differences for retention of Candida albicans and biofilm formation on the surface of tooth, porcelain and acrylic (p<0.05).

Conclusion: Adherence of Candida albicans and biofilm formation on the porcelain significantly less than natural tooth and acrylic, and retention and biofilm formation on the tooth less than acrylic.

Key words: Biofilm, Candida albicans, dental materials, tooth.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada doğal diş, porselen ve akrilik rezin üzerinde kandida albikans tutulumu ve biofilim oluşumu kı-yaslanmıştır.

Gereç ve yöntem: Örnekler steril eküvion çubuklarla doğal, porselen ve akrilik dişlerin bukkal embrajurlerinden alın-mıştır. Kandidaların biofilim oluşumları Mikropleyt yöntemiyle belirlenmiştir. Örnekler 0,5 ml steril fosfat tampon salin solusyonunda bekletilmiştir. Kolonilerin üremesi, türlerin mikrobiyoloji laboratuarında makroskobik ve mikroskobik özelliklerine ve bakteri türlerine göre kıyaslanmasıyla tanımlanmıştır.

Bulgular: Diş, porselen ve akrilik yüzeyinde kandida albikans tutulumu ve biofilim oluşumu bakımından anlamlı bir fark bulunmuştur.

Sonuç: Porselen üzerindeki kandida albikans tutulumu ve biofilim oluşması doğal diş ve akrilik üzerinden ve ayrıca doğal diş üzerinde akrilik üzerinden daha az olmuştur.

Anahtar kelimeler: Biofilm, Candida albicans, dental materyaller, diş.

Cilt 39, Sayı 1 (2012)