ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of interleukin-2 and tumor necrosis factor-α levels in patients with lichen planus
Derya Uçmak, Gökçen Balcı, Mehmet Harman

Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Diyarbakır, Turkey, Email: ucmakderya@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Lichen planus is an immunologic disease mediated by lymphocytes in which T lymphocytes target at basal cells. It is believed that TNF-α that is released from T lymphocytes and keratinocytes plays a key role in the starting and progression of lichen planus by inducing apoptosis. MHC Class-I antigens on basal keratinocytes and interleukin-2 (IL-2) and IFN-gamma (γ) that are produced from CD4+ T cells stimulate the apoptosis of keratinocytes in lichen planus. The aim of this study was to measured the IL-2 and TNF-α levels in peripheral blood from patients with Lichen planus.

Materials and methods: A total of 26 lichen planus patients (18 females, 8 males) that applied to the dermatology policlinics in Dicle University Hosspital between 2004 and 2006 and a healthy control group were included in the study. Serum IL-2 and TNF-α levels were measured by using Immulate 1000 solid phase and two-site chemiluminescent immunometric assay method. The results of patients and control group were compared.

Results: Level of IL-2 (1172.615 ± 774.967) and TNF-α (13.361 ± 5.638) were higher in lichen planus to compared controls. IL-2 and TNF-α levels in the patient group were found to be significantly high statistically compared to health control group, respectively p=0.004 and p<0.001.

Conclusion: The high levels of IL-2 and TNF-α in lichen planus patients support the role of immunity in the patho-genesis of the disease.

Key words: Lichen planus, IL-2, TNF-α

ÖZET

Amaç: Liken planus T lenfositlerin bazal hücreleri hedef aldığı lenfosit aracılı immünolojik bir hastalıktır. T lenfositlerinden ve keratinositlerden salınan TNF-α’nın apoptozisi indükleyerek liken planusun başlangıç ve progresyonunda anahtar rolü oynadığı düşünülmektedir. Bazal keratinositlerin üzerindeki MHC Class-I antijenler ve CD4+ T hücrelerinden üretilen IL-2 ve IFN-gamma (γ) liken planusta keratinositlerin apoptozisini tetiklemektedir. Bizim çalışmamızın amacı liken planuslu hastaların periferik kanlarındaki İL-2 ve TNF-α seviyelerini saptamaktır.

Gereç ve yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine 2004-2006 yılları arasında başvuran 26 liken planuslu hasta (18 kadın, 8 erkek) ve sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Serum IL-2 ve TNF-α seviyeleri Immulate 1000 solid faz ve two-site chemiluminescent immunometric assay yöntemi kullanılarak ölçüldü. Hasta ve kontrol grubunun sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: IL-2 (1172,615 ± 774,967) ve TNF-α (13.361 ± 5,638) seviyeleri liken planuslu hastalarda kontrollere göre daha yüksek saptandı. Hasta grubunda IL-2 ve TNF-α seviyeleri, sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla p=0.004 ve p<0.001).

Sonuç: Liken planuslu hastalarda yüksek olarak bulunan IL-2 ve TNF-α seviyeleri hastalığın patogenezinde immünitenin rolünü desteklemektedir.

Anahtar kelimeler: Liken planus, IL-2, TNF-α

Cilt 39, Sayı 1 (2012)