ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Candida albicans menengitis in a newborn with classical galactosemia
Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Sabahattin Ertuğrul, Murat Konak, Hasan Ali Yüksekkaya, Rahmi Örs

İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Neonatoloji BD, Bolu, Türkiye E-mail: aliannagur@yahoo.com

ABSTRACT

Classical galactosemia is a rarely seen carbohydrate metabolism disorder. The frequency of sepsis significantly increases in patients with galactosemia. The most common agent causing sepsis is E. coli. Sepsis due to fungus in patients with galactosemia is rarely reported. Candida is an important cause of sepsis in newborn intensive care units especially in newborns with underlying risk factors such as prematurity and low birth weight. Although the most common etiologic agent of sepsis is E. coli in cases with galactosemia, it should be kept in mind that candida may also be causative agent of sepsis and meningitis in these patients even though there is no underlying risk factor. Also the clinical and laboratory findings of candidiasis may be obscure. For this reason, especially in newborn candida meningitis, the index of suspicion should be kept high for early diagnosis and treatment. In such patients cerebrospinal fluid analysis, culture and brain imaging should be done necessarily, because early diagnosis and treatment will be life saving. In this article we reported a galactosemia case with the diagnosis of meningitis and Candida albicans grown in his blood culture derived on the fourth day of admission to clinic.

Key words: Candida albicans, galactosemia, meningitis, newborn, sepsis

Klasik galaktozemili bir yenidoğanda Candida albicans menenjiti

ÖZET

Klasik galaktozemi nadir görülen bir karbonhidrat metabolizma bozukluğudur. Galaktozemili hastalarda sepsis sıklığı belirgin derecede artmıştır. En sık görülen sepsis etkeni E. coli’dir. Mantar sepsisi galaktozemi hastalarında nadiren bildirilmiştir. Kandida sepsisi yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde özellikle prematürite ve düşük doğum ağırlığı gibi altta yatan bir risk faktörü olan bebeklerde önemli bir sepsis nedenidir. Galaktozemi hastalarında en sık sepsis etkeni E. coli olmasına rağmen altta yatan bir risk faktörü olmasa da kandidiyazisin de bu hastalarda bir sepsis ve menenjit etkeni olabileceği akılda tutulmalıdır. Ayrıca kandidiyaziste klinik ve laboratuar bulgular silik olabilir. Bu nedenle özellikle neonatal kandida menenjitinde erken tanı ve tedavi için şüphe indeksini yüksek tutmak gerekir. Böyle hastalarda BOS analizi, kültürü ve beyin görüntülenmesi mutlaka yapılmalıdır. Çünkü erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olacaktır. Bu yazıda yatışının dördüncü gününde alınan kan kültüründe Candida albicans üreyen ve menenjit tanısı konan bir klasik galaktozemi olgusu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Galaktozemi, Candida albicans, menenjit, sepsis, yenidoğan

Dicle Med J  2012;39 (4):587-590

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0208

Cilt 39, Sayı 4 (2012)