ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Fusidic acid resistance among staphylococci strains isolated from clinical specimens in a general hospital
Türkan Toka Özer, Erkan Yula, Alicem Tekin, Özcan Deveci

Kızıltepe General Hospital, Department of Medical Microbiology, Mardin, Turkey, Email: tozer10@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to investigate in vitro susceptibility of fusidic acid to clinic isolates of staphylo-cocci.

Materials and methods: The forty-one coagulase negative staphylococci (CNS) and 18 Staphylococcus aureus strains isolated from various clinical specimens were included in this study. Staphylococci isolates were identified by conventional methods such as colony morphology onto medium, gram staining, catalase and coagulase tests. Ac-cording to “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” criteria, antimicrobial susceptibility testing of isolates was performed by Kirby-Bauer’s disk diffusion method.

Results: The seventy-two percent of the isolated S.aureus were defined as methicillin sensitive-S.aureus (MSSA), 28% of the isolated S.aureus were defined as methicillin resistant-S.aureus (MRSA). The difference among fusidic acid susceptibility rates of MSSA and MRSA strains was not statistically significant (p=0.305). The twenty-nine per-cent of the isolated CNS were defined as methicillin sensitive-CNS (MS-CNS), 71% of the isolated CNS were defined as methicillin resistant-CNS (MR-CNS). There was no statistically significant difference between MS-CNS and MR-CNS strains for fusidic acid susceptibility rates (p=0.490). But the difference among fusidic acid susceptibility rates of CNS and S.aureus strains was statistically significant (p<0.001). CNS strains were found more resistance than S.aureus strains for fusidic acid.

Conclusion: In this study, the resistance rates were detected to increase for fusidic acid along with methicillin resis-tance. Among CNS isolates, fusidic acid resistance rates were significantly more elevated than that for S.aureus. Fusidic acid remains as an alternative in the treatment of infections due to staphylococci.

Key words: Staphylococcus aureus, fusidic acid, microbial sensitivity test

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarında fusidik asidin in vitro etkinliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya çeşitli klinik örneklerden izole edilen 41 koagülaz negatif stafilokok (KNS) izolatı ile 18 Staphylococcus aureus suşu dahil edildi. Stafilokok izolatları besiyeri yüzeyindeki koloni morfolojisi, gram boyama, katalaz ve koagülaz testleri gibi konvansiyonel yöntemlerle identifiye edildi. İzolatların antimikrobiyal duyarlılıkları “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi kulla-nılarak çalışıldı.

Bulgular: İzole edilen S.aureus suşlarının % 72’si metisiline duyarlı (MSSA), % 28’i metisiline dirençli (MRSA) olarak tanımlandı. MSSA ve MRSA suşlarının fusidik asit duyarlılık oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bu-lunmadı (p=0.305). İzole edilen KNS’lerin % 29’u metisiline duyarlı (MS-KNS), % 71’i metisiline dirençli (MR-KNS) olarak tanımlandı. MR-KNS ve MS-KNS suşlarının fusidik asit duyarlılık oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.490). Ancak, KNS ve S.aureus suşlarının fusidik asit duyarlılık oranları arasındaki fark istatistiksel ola-rak anlamlıydı (p<0.001). KNS suşları fusidik aside S.aureus suşlarından daha fazla dirençli bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada, metisilin direnci ile birlikte fusidik aside karşı da direnç gelişiminde artış olduğu gözlendi. KNS izolatları arasındaki fusidik aside direnç oranları S.aureus suşlarına göre önemli ölçüde artmıştır. Sonuç olarak, fusi-dik asit stafilokoklara bağlı enfeksiyonların tedavisinde hala bir alternatif olarak durmaktadır.

Anahtar kelimeler: Staphylococcus aureus, fusidik asit, mikrobiyal duyarlılık testi

Cilt 39, Sayı 1 (2012)