ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Hasta bakış açısıyla ultrasonografi [Ultrasonography from the viewpoint of patients]
Nuray Voyvoda, Nihat Taşdemir

Kocaeli Acıbadem Hastanesi Radyoloji Bölümü Kocaeli, Türkiye, Email: nuraykad@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Ultrasonograhy is widely used in daily practice. In this study, style of patient- doctor communication and effect of the quality of ultrasonography were evaluated by measuring the patient's information about ultrasonography.

Materials and methods: 657 cases who were referred to our department were asked to complete a questionnaire comprising thirteen questions. The respondents were questioned on their age, education, place of residence whether they speak Turkish or not, who the US examination was conducted by and why and their choice of US operator.

Results: The mean age of patients was 35 years (399 females, 258 males) years. Seventy-one (10.8 %) of our cases did no know their ages and 148 (22.5 %) were not speaking Turkish. Among participants 293 (44.6 %) cases were not properly educated, 337 (51%) cases did not know what was applied to them, and 414 (63.0%), 125 (19.0%) and 4 (0.6%) of them identified the person who applied ultrasonograhy to them as a doctor, a nurse, and a secretary, respectively. Among all cases 63.2% did not report any preference about the gender of their doctor performing ultrasonography to them.

Conclusion: It has been concluded that, due to deficiencies in education, patients are not well informed on radiology and ultrasonography.

Key words: Patient, education, ultrasonography

Hasta bakış açısıyla ultrasonografi

ÖZET

Amaç: Ultrasonografi (US) günlük uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada hastaların ultrasonografi hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülerek hekim- hasta arasındaki iletişimin şekli ve ultrasonografi kalitesine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bölümümüze US için yönlendirilen toplam 657 olguya on üç sorudan oluşan bir anket uygulandı. Ankette hasta yaşı, eğitimi, Türkçe bilip bilmeme durumu, yaşadığı yer, US incelemesinin kim tarafından, neden yapıldığı ve uygulayıcı açısından cinsiyet tercihi sorgulandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 35 idi (399 kadın, 258 erkek). Olgularımızın 71’i (%10,8) yaşını, 148’i (%22,5) Türkçeyi bilmiyordu. 293’ünün (%44,6) eğitimi yoktu. Eğitimi olmayan olgularda bu durumun il merkezi, ilçe ya da köyde oturan grupta beklenen farklılığı göstermediği izlendi. Olguların 337’si (%51) kendisine ne yapıldığını bilmiyordu. Kendisine US işlemini yapan kişiyi 414’ü (%63,0) doktor, 125’i (%19,0) hemşire, 4’ü sekreter (%0,6) olarak niteledi. Kadın ya da erkek doktor tercihleri sorgulandığında 415’i (%63,2) kendisi için fark etmediğini belirtti.

Sonuç: Eğitim eksikliğinin yaşandığı ülkemizde hastaların radyolog ve ultrasonografi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Hasta, eğitim, ultrasonografi

Dicle Med J  2012;39 (4):336-338

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0154

Cilt 39, Sayı 3 (2012)