ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Bacteremia caused by Campylobacter jejuni subsp. jejuni in a patient with liver cirrhosis: A case report
Hafize Sav, Mustafa Altay Atalay, Mehmet Yücesoy, Duygu Perçin

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kayseri, Türkiye, Email: hafize.sav@hotmail.com

ABSTRACT

Campylobacter species are Gram-negative, oxidase-positive, non-spore forming and encapsulated bacteria. Among these, most infectious agents seen in human and animal species are Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus and Campylobacter coli. They can cause intestinal and extra-intestinal diseases in humans. Although C.jejuni subsp. jejuni is the most frequently identified agent in intestinal cases, C.fetus subsp. fetus is the most frequently identified agent in almost all bacteremia cases that reported to CDC (Centers for Disease Control and Prevention).Bacteremia can be seen less than 1 % of patients infected with C.jejuni. Incidence of bacteremia is higher among patients with chronic liver diseases, hepatobiliary or gastrointestinal cancers and HIV-infected patients. In this case report, we present a previously diagnosed 47-years-old liver cirrhosis patient whom C.jejuni subsp. jejuni isolated from blood culture.

Key words: Campylobacter jejuni, bacteremia, cirrhosis

ÖZET

Campylobacter türleri Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz ve oksidaz pozitif bakterilerdir. Bunlar arasında insan ve hayvanlarda en çok enfeksiyon oluşturan türler Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus ve Campylobacter coli’dir. İnsanda intestinal ve ekstra intestinal hastalıklara sebep olabilmektedirler. İntestinal olgularda en sık saptanan tip C.jejuni subsp. jejuni olmakla birlikte “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” a bildirilen bakteriyemi olgularının hemen tamamında etken C.fetus subsp. fetus’tur. C.jejuni ile enfekte hastaların %1 ‘inden azında ise bakteriyemi görülebilmektedir. Kronik karaciğer hastalığı olan hepatobiliyer ya da gastrointestinal kanserli ve HIV enfekte hastalarda bakteriyemi insidansı yüksektir. Bu olguda kan kültüründen C.jejuni subsp. jejuni’nin izole edildiği, 47 yaşında, karaciğer sirozlu bir erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Campylobacter jejuni, bakteriyemi, siroz

Cilt 39, Sayı 2 (2012)